• Wyniki finansowe

 • Program emisji listów zastawnych

 • Zielone listy zastawne

 • Prezentacje

 • Raporty

 • Kontakt

Program emisji listów zastawnych

Ważne informacje

Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „Akceptuję” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem i wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia.

 1. Niniejsze materiały nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo na podstawie wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Bank nie zamierza przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
 2. Papiery wartościowe nie są przedmiotem oferty publicznej w Polsce w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, która wymaga sporządzenia i publikacji prospektu.
 3. Niniejsze dokumenty są udostępniane i skierowane wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(1) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem”) lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi” (ang. „Relevant Persons”). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani polegać na zawartej w nim treści.

Important information

Prior to obtaining access to the information placed on this website please read carefully the following information. By selecting the option “I agree” below you confirm that you have read the following information and agree to the restrictions as stated herein.

 1. These materials are not an offer of securities for sale in the United States. The securities to which these materials relate have not been registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States.
 2. The securities are not offered in Poland in a public offering within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, which would require preparing and publishing a prospectus.
 3. These documents are being distributed to and are only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom, (ii) to investment professionals falling within Article 19(1) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”), (iii) high net worth companies, and (iv) other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons in (i) to (iv) above together being referred to as “relevant persons”). Any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Akceptuję / I agree

Zielone listy zastawne

Środowisko naturalne to nasza wspólna przyszłość a tym samym nasza wspólna odpowiedzialność. Grupa ING Banku Śląskiego jako jedna z kluczowych instytucji finansowych w Polsce ma wpływ na wiele procesów gospodarczych i jednostkowych wyborów. Dzisiejsze decyzje kształtują oblicze jutra, dlatego staramy się nie tylko minimalizować ślad jaki pozostawia nasza działalność w środowisku, ale też pomagamy Klientom w transformacji energetycznej i przechodzeniu w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych.

Budynki mieszkalne i komercyjne odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii w UE i generują około 36% całkowitej emisji CO2, 35% budynków ma ponad 50 lat a 75% zasobów budowalnych jest nieefektywne energetycznie. Europejski sektor budownictwa ma znaczący potencjał pod względem poprawy efektywności, a wejście na ścieżkę stopniowej dekarbonizacji budynków staje się wymogiem przyszłości, na który musimy odpowiedzieć już dziś.

Wpisując się w długoterminową strategię Grupy, ING Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework – dokument stanowiący nasze zobowiązanie wobec inwestorów w zakresie wykorzystania środków pochodzących z emisji listów zastawnych. Zgodnie z tym dokumentem środki pozyskane w wyniku emisji wykorzystamy na finansowanie lub refinansowanie nieruchomości mieszczących się w 15% najbardziej efektywnych pod kątem energetycznym budynków w Polsce (dodatkowe informacje znajdują się w Green Covered Bonds Framework). Kryteria oceny efektywności energetycznej zostały opracowane przez niemiecką firmę Drees & Sommer. Nasze podejście zostało oparte o międzynarodowy standard, zapewniający przejrzystość i wysoką jakość informacji dostarczanej inwestorom, opracowany przez International Capital Markets Association i opublikowany w ramach Green Bond Principles. Zgodnie ze standardem nasz Framework składa się z czterech głównych bloków:

 • Wykorzystanie środków (Use of proceeds)
 • Proces oceny i selekcji projektów (Process for project evaluation and selection)
 • Zarządzanie środkami (Management of proceeds)
 • Raportowanie (Reporting)

Framework Banku Hipotecznego podlegał ocenie przez jedną z wiodących agencji ratingowych w obszarze zrównoważonego rozwoju, firmę ISS – oekom. Efektem tych prac jest Second Party Opinion – dokument stanowiący potwierdzenie zgodności z najwyższymi standardami rynkowymi. W swojej opinii ISS – oekom wskazał także na pozytywny wpływ podejścia zaproponowanego przez Bank na dwa obszary  zdefiniowane przez Narody Zjednoczone w ramach celów zrównoważonego rozwoju (UN SDGs).

Otrzymaliśmy także certyfikację wydaną przez Climate Bonds Initiative – międzynarodową organizację, która dzięki rygorystycznym kryteriom ocenia czy instrument finansowy wspiera ustalenia zawarte w ramach Porozumienia paryskiego zmierzające do ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza. Certyfikacja Climate Bonds Initiative jest szeroko wykorzystywana przez interesariuszy do oceny czy dany instrument finansowy adresuje zmiany klimatyczne.

Środki z emisji green covered bonds będą służyły finansowaniu projektów proekologicznych. Zgodnie z obliczeniami zewnętrznego konsultanta posiadany przez Grupę ING Banku Śląskiego portfel kredytów hipotecznych pozwala zmniejszać co roku emisję CO2 o ponad 240 tys. ton, co odpowiada rocznej emisji wytwarzanej przez 52 tys. samochodów. Pochłonięcie takiej ilości CO2 wymagałoby posadzenia 11 mln drzew. W efekcie pozwala to już dzisiaj w skali całej Polski zaoszczędzić ponad 26 mln PLN kosztów na nabycie certyfikatów emisji CO2.

 

 

Prezentacje

Kontakt

Kontakt dla inwestorów

Michał Dumicz

Treasurer

tel.: +48 32 356 2900

e-mail: michal.dumicz@inghipoteczny.pl