Wyniki finansowe

x

Sprawozdania roczne 2021

Rozwiń

 

Sprawozdania śródroczne 2021

Rozwiń

 

Sprawozdania roczne 2020

Rozwiń

Raport roczny 2020 - format xhtml

 

Sprawozdania śródroczne 2020

Rozwiń

 

Sprawozdania roczne 2019

Rozwiń

 

Sprawozdania śródroczne 2019

Rozwiń

Program emisji listów zastawnych

x

Ważne informacje

MATERIAŁY ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WSZELKIE ICH TERYTORIA ZALEŻNE, WSZELKIE STANY STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKT KOLUMBII, ZWANE SĄ ŁĄCZNIE „USA”) LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W DANEJ JURYSDYKCJI.

PROSPEKT PODSTAWOWY I OSTATECZNE WARUNKI (zwane dalej łącznie „Prospektem”) oraz wszelkie inne informacje znajdujące się za tym ekranem zostały przygotowane w związku programem emisji hipotecznych listów zastawnych o wartości 5.000.000.000 EUR („Program”) ING Banku Hipotecznego S.A., banku hipotecznego w formie spółki akcyjnej utworzonego zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, 40-101, Katowice. Rozpowszechnianie Prospektu i wspomnianych informacji oraz oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych opisanych w Prospekcie może podlegać ograniczeniom prawnym na terytorium niektórych jurysdykcji. Każda osoba czytająca niniejsze istotne informacje powinna zapoznać się z wskazanymi ograniczeniami i ich przestrzegać.

Prospekt i wszelkie inne informacje znajdujące się za tym ekranem nie stanowią oferty papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych na terenie USA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Listy zastawne opisane w Prospekcie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych dowolnego stanu USA lub dowolnej innej jurysdykcji USA, a takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium USA rezydentom amerykańskim lub na ich rzecz lub rachunek, z wyjątkiem określonych transakcji zwolnionych z wymogów dotyczących rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych. Wszelkie pobieranie, przekazywanie dalej lub kopiowanie Prospektu w całości lub w części jest zabronione. Brak zastosowania się do tego zakazu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub obowiązujących przepisów prawa innych jurysdykcji.

Important information

THE MATERIALS CONTAINED HEREIN ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (WITH ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, COLLECTIVELY, THE “U.S.”) OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.

THE BASE PROSPECTUS AND THE FINAL TERMS (together, the “Prospectus”) and any other information behind this screen has been prepared in connection with the EUR 5,000,000,000 Covered Bond Programme (the “Programme”) of ING Bank Hipoteczny S.A., a mortgage bank in the form of a joint stock company incorporated under the laws of Poland, having its registered office at ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, Poland. The distribution of the Prospectus and such information and the offer and sale of the securities described in the Prospectus in certain jurisdictions may be restricted by law. Any persons reading this important information should inform themselves of and observe any such restrictions.

The Prospectus and any other information behind this screen do not constitute an offer of securities or a solicitation of an offer to purchase securities in the U.S. or any other jurisdiction. The securities described in the Prospectus have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state of the United States, or other relevant jurisdiction within the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Any forwarding, distribution or reproduction of the Prospectus in whole or in part is prohibited. Failure to comply with this notice may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Akceptuję/ I agree

Base Prospectus dated 2 December 2021

Base Prospectus dated 5 September 2019

Hipoteczne Listy Zastawne Serii 1

Final terms

Tabela odsetkowa 1

Tabela odsetkowa 2

Tabela odsetkowa 3

Tabela odsetkowa 4

Tabela odsetkowa 5

Tabela odsetkowa 6

 

Zielone listy zastawne

x

Wpisując się w długoterminową strategię Grupy, ING Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework – dokument stanowiący nasze zobowiązanie wobec inwestorów w zakresie wykorzystania środków pochodzących z emisji listów zastawnych. Zgodnie z tym dokumentem środki pozyskane w wyniku emisji wykorzystamy na finansowanie lub refinansowanie nieruchomości mieszczących się w 15% najbardziej efektywnych pod kątem energetycznym budynków w Polsce (dodatkowe informacje znajdują się w Green Covered Bonds Framework).

 

Więcej

Rating

x

Typ oceny

Rating

Listy zastawne

Aa1

Długoterminowy rating emitenta

A3

Krótkoterminowy rating emitenta

P-2

Długoterminowy rating kontrahenta

A1

Krótkoterminowy rating kontrahenta

P-1

Perspektywa ratingu emitenta

Stabilna

Długoterminowa/krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta

A1 (cr) / P-1 (cr)

Skala ocen ratingowych wg. metodologii agencji Moody’s Investors Service Ltd. (od najwyższej):
Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C – dla listów zastawnych, długoterminowego ratingu emitenta oraz długoterminowej oceny ryzyka kontrahenta  
P-1, P-2, P-3, NP – dla krótkoterminowego ratingu emitenta i kontrahenta oraz krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta
1, 2, 3 – modyfikator numeryczny (dla ocen od Aa do Caa)
Data ostatniej aktualizacji oceny: 9 grudnia 2020r.

 

Aktualne raporty agencji ratingowej Moody’s:

Prezentacje

Kontakt

x

Kontakt dla inwestorów

Michał Dumicz

Treasurer

tel.: +48 32 356 2900

e-mail: michal.dumicz@inghipoteczny.pl