Relacje inwestorskie

Wyniki finansowe

x

Sprawozdania roczne 2023

Rozwiń

 

Sprawozdania śródroczne 2023

Rozwiń

 

Sprawozdania roczne 2022

Rozwiń

 

Sprawozdania śródroczne 2022

Rozwiń

 

Sprawozdania roczne 2021

Rozwiń

 

Sprawozdania śródroczne 2021

Rozwiń

 

Sprawozdania roczne 2020

Rozwiń

Raport roczny 2020 - format xhtml

 

Sprawozdania śródroczne 2020

Rozwiń

 

Sprawozdania roczne 2019

Rozwiń

 

Sprawozdania śródroczne 2019

Rozwiń

Program emisji listów zastawnych

x

Ważne informacje

MATERIAŁY ZAWARTE NA NINIEJSZEJ STRONIE NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UDOSTĘPNIANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI (WSZELKIE ICH TERYTORIA ZALEŻNE, WSZELKIE STANY STANÓW ZJEDNOCZONYCH I DYSTRYKT KOLUMBII, ZWANE SĄ ŁĄCZNIE „USA”) LUB W JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE DZIAŁANIE STANOWIŁOBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA LUB REGULACJI OBOWIĄZUJĄCYCH W DANEJ JURYSDYKCJI.

PROSPEKT PODSTAWOWY I OSTATECZNE WARUNKI (zwane dalej łącznie „Prospektem”) oraz wszelkie inne informacje znajdujące się za tym ekranem zostały przygotowane w związku programem emisji hipotecznych listów zastawnych o wartości 5.000.000.000 EUR („Program”) ING Banku Hipotecznego S.A., banku hipotecznego w formie spółki akcyjnej utworzonego zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 50, 40-101, Katowice. Rozpowszechnianie Prospektu i wspomnianych informacji oraz oferowanie i sprzedaż papierów wartościowych opisanych w Prospekcie może podlegać ograniczeniom prawnym na terytorium niektórych jurysdykcji. Każda osoba czytająca niniejsze istotne informacje powinna zapoznać się z wskazanymi ograniczeniami i ich przestrzegać.

Prospekt i wszelkie inne informacje znajdujące się za tym ekranem nie stanowią oferty papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych na terenie USA lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Listy zastawne opisane w Prospekcie nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami („Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych dowolnego stanu USA lub dowolnej innej jurysdykcji USA, a takie papiery wartościowe nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium USA rezydentom amerykańskim lub na ich rzecz lub rachunek, z wyjątkiem określonych transakcji zwolnionych z wymogów dotyczących rejestracji Ustawy o Papierach Wartościowych. Wszelkie pobieranie, przekazywanie dalej lub kopiowanie Prospektu w całości lub w części jest zabronione. Brak zastosowania się do tego zakazu może skutkować naruszeniem Ustawy o Papierach Wartościowych lub obowiązujących przepisów prawa innych jurysdykcji.

Important information

THE MATERIALS CONTAINED HEREIN ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA (WITH ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES AND THE DISTRICT OF COLUMBIA, COLLECTIVELY, THE “U.S.”) OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF SUCH JURISDICTION.

THE BASE PROSPECTUS AND THE FINAL TERMS (together, the “Prospectus”) and any other information behind this screen has been prepared in connection with the EUR 5,000,000,000 Covered Bond Programme (the “Programme”) of ING Bank Hipoteczny S.A., a mortgage bank in the form of a joint stock company incorporated under the laws of Poland, having its registered office at ul. Chorzowska 50, 40-101 Katowice, Poland. The distribution of the Prospectus and such information and the offer and sale of the securities described in the Prospectus in certain jurisdictions may be restricted by law. Any persons reading this important information should inform themselves of and observe any such restrictions.

The Prospectus and any other information behind this screen do not constitute an offer of securities or a solicitation of an offer to purchase securities in the U.S. or any other jurisdiction. The securities described in the Prospectus have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or the securities laws of any state of the United States, or other relevant jurisdiction within the United States and may not be offered or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons except in certain transactions exempt from the registration requirements of the Securities Act. Any forwarding, distribution or reproduction of the Prospectus in whole or in part is prohibited. Failure to comply with this notice may result in a violation of the Securities Act or the applicable laws of other jurisdictions.

Akceptuję/ I agree

Base Prospectus dated 2 December 2021

Base Prospectus dated 5 September 2019

Hipoteczne Listy Zastawne Serii 1

Final terms

Tabela odsetkowa 1

Tabela odsetkowa 2

Tabela odsetkowa 3

Tabela odsetkowa 4

Tabela odsetkowa 5

Tabela odsetkowa 6

Tabela odsetkowa 7

Tabela odsetkowa 8

Tabela odsetkowa 9

Tabela odsetkowa 10

 

Listy zastawne wspierające działania związane ze zrównoważonym rozwojem

x

Dbamy o środowisko

Środowisko naturalne to nasza wspólna przyszłość a tym samym nasza wspólna odpowiedzialność. Grupa ING Banku Śląskiego jako jedna z kluczowych instytucji finansowych w Polsce ma wpływ na wiele procesów gospodarczych i jednostkowych wyborów. Dzisiejsze decyzje kształtują oblicze jutra, dlatego staramy się nie tylko minimalizować ślad jaki pozostawia nasza działalność w środowisku, ale też pomagamy Klientom w transformacji energetycznej i przechodzeniu w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych.

Budynki mieszkalne i komercyjne odpowiadają za około 40% całkowitego zużycia energii w UE i generują około 36% całkowitej emisji CO2, 35% budynków ma ponad 50 lat a 75% zasobów budowalnych jest nieefektywne energetycznie. Europejski sektor budownictwa ma znaczący potencjał pod względem poprawy efektywności, a wejście na ścieżkę stopniowej dekarbonizacji budynków staje się wymogiem przyszłości, na który musimy odpowiedzieć już dziś.

 

Nasza strategia

Wpisując się w długoterminową strategię Grupy, ING Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework – dokument stanowiący nasze zobowiązanie wobec inwestorów w zakresie wykorzystania środków pochodzących z emisji listów zastawnych. Zgodnie z tym dokumentem środki pozyskane w wyniku emisji wykorzystamy na finansowanie lub refinansowanie nieruchomości efektywnych energetycznie (dodatkowe informacje znajdują się w Green Covered Bonds Framework). Kryteria oceny efektywności energetycznej zostały opracowane przez niemiecką firmę Drees & Sommer. Nasze podejście zostało oparte o międzynarodowy standard, zapewniający przejrzystość i wysoką jakość informacji dostarczanej inwestorom, opracowany przez International Capital Markets Association i opublikowany w ramach Green Bond Principles. Zgodnie ze standardem nasz Framework składa się z czterech głównych bloków:

  • Wykorzystanie środków (Use of proceeds)
  • Proces oceny i selekcji projektów (Process for project evaluation and selection)
  • Zarządzanie środkami (Management of proceeds)
  • Raportowanie (Reporting)

Framework Banku Hipotecznego podlegał ocenie przez jedną z wiodących agencji ratingowych w obszarze zrównoważonego rozwoju, firmę ISS ESG. Efektem tych prac jest Second Party Opinion – dokument stanowiący potwierdzenie zgodności z najwyższymi standardami rynkowymi. W swojej opinii ISS ESG wskazał także na pozytywny wpływ podejścia zaproponowanego przez Bank na obszary  zdefiniowane przez Narody Zjednoczone w ramach celów zrównoważonego rozwoju (UN SDGs).

Otrzymaliśmy także certyfikację wydaną przez Climate Bonds Initiative – międzynarodową organizację, która dzięki rygorystycznym kryteriom ocenia czy instrument finansowy wspiera ustalenia zawarte w ramach Porozumienia paryskiego zmierzające do ograniczenia globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2 stopni Celsjusza. Certyfikacja Climate Bonds Initiative jest szeroko wykorzystywana przez interesariuszy do oceny czy dany instrument finansowy adresuje zmiany klimatyczne.

 

Listy zastawne wspierające działania związane ze zrównoważonym rozwojem

W 2019 roku ING Bank Hipoteczny przeprowadził emisję listów zastawnych opartych o „Green Covered Bond Framework ING Banku Hipotecznego S.A.” zgodny z ICMA „Green Bond Priciples” (GBP) oraz certyfikowaną przez Climate Bonds Initiative.

 

Rating

x

Typ oceny

Rating

Listy zastawne

Aa1

Długoterminowy rating emitenta

A3

Krótkoterminowy rating emitenta

P-2

Długoterminowy rating kontrahenta

A1

Krótkoterminowy rating kontrahenta

P-1

Perspektywa ratingu emitenta

Stabilna

Długoterminowa/krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta

A1 (cr) / P-1 (cr)

Skala ocen ratingowych wg. metodologii agencji Moody’s Investors Service Ltd. (od najwyższej):
Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C – dla listów zastawnych, długoterminowego ratingu emitenta oraz długoterminowej oceny ryzyka kontrahenta  
P-1, P-2, P-3, NP – dla krótkoterminowego ratingu emitenta i kontrahenta oraz krótkoterminowej oceny ryzyka kontrahenta
1, 2, 3 – modyfikator numeryczny (dla ocen od Aa do Caa)
Data ostatniej aktualizacji oceny: 9 grudnia 2020r.

 

Aktualne raporty agencji ratingowej Moody’s:

Raporty

x

Raporty bieżące

Rozwiń

2024

Raport bieżący nr 1/2024 z dnia 2024-01-26 - Daty przekazywania raportów okresowych w 2024 roku.

Raport bieżący nr 2/2024 z dnia 2024-02-05 - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listach zastawnych oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Raport bieżący nr 3/2024 z dnia 2024-04-18 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2023 rok.

Raport bieżący nr 4/2024 z dnia 2024-05-08 - Informacja o szacowanej wysokości korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w PLN w I półroczu 2024 roku.

Raport bieżący nr 5/2024 z dnia 2024-05-09 - Powołanie Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. nowej kadencji.

Raport bieżący nr 6/2024 z dnia 2024-05-09 - Powołanie Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A. nowej kadencji.

2023

Raport bieżący nr 1/2023 z dnia 2023-01-23 - Daty przekazywania raportów okresowych w 2023 roku.

Raport bieżący nr 2/2023 z dnia 2023-01-27 - Powiadomienie pierwotne o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 3/2023 z dnia 2023-01-27 - Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 4/2023 z dnia 2023-01-27 - Zmiana powiadomienia o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 5/2023 z dnia 2023-02-09 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 6/2023 z dnia 2023-02-09 - Powołanie Wiceprezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 7/2023 z dnia 2023-02-22 - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listach zastawnych oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Raport bieżący nr 8/2023 z dnia 2023-04-05 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2022 rok.

Raport bieżący nr 9/2023 z dnia 2023-05-10 - Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 10/2023 z dnia 2023-05-10 - Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 11/2023 z dnia 2023-07-24 - Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 12/2023 z dnia 2023-08-11 - Zmiana daty przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2023 roku.

Raport bieżący nr 13/2023 z dnia 2023-08-16 - Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 14/2023 z dnia 2023-08-16 - Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanej przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 15/2023 z dnia 2023-08-31 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 16/2023 z dnia 2023-08-31 - Powołanie Wiceprezes Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 17/2023 z dnia 2023-12-14 - Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

Raport bieżący nr 18/2023 z dnia 2023-12-20 - Rozwiązanie umowy z firmą audytorską. Załącznik.

2022

Raport bieżący nr 1/2022 z dnia 2022-01-31 - Daty przekazywania raportów okresowych w 2022 roku.

Raport bieżący nr 2/2022 z dnia 2022-02-11 - Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

Raport bieżący nr 3/2022 z dnia 2022-03-16 - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listach zastawnych oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Raport bieżący nr 4/2022 z dnia 2022-03-23 - Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 5/2022 z dnia 2022-03-25 - Powiadomienie pierwotne o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 6/2022 z dnia 2022-06-07 - Rezygnacja Prezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 7/2022 z dnia 2022-07-13 - Powołanie Prezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 8/2022 z dnia 2022-07-15 - Informacja o szacowanej wartości korekty wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w PLN w II półroczu 2022.

Raport bieżący nr 9/2022 z dnia 2022-07-18 - Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 2022-07-18 - Powiadomienie pierwotne o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A

Raport bieżący nr 11/2022 z dnia 2022-08-01 - Powierzenie stanowiska Wiceprezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 2022-08-12 - Zmiana daty przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2022 roku.

Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 2022-09-29 - Powierzenie Wiceprezesowi Zarządu Banku - Panu Jackowi Frejlichowi kierowania pracami Zarządu Banku i koordynowanie jego zadań.

Raport bieżący nr 14/2022 z dnia 2022-10-19 - Powiadomienie pierwotne o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 2022-10-19 - Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 15/2022 z dnia 2022-10-20 - Korekta raportu bieżącego nr 15/2022: Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 2022-10-20 - Zmienione powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 17/2022 z dnia 2022-10-31 - Zgoda Komisji Nadzoru Finansowego na powołanie Prezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 18/2022 z dnia 2022-11-03 - Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 19/2022 z dnia 2022-11-03 - Powołanie Wiceprezesa Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

Raport bieżący nr 20/2022 z dnia 2022-12-23 - Nałożenie przez Komisję Nadzoru Finansowego narzutu kapitałowego zalecanego w ramach filara II (P2G).

2021

Raport bieżący nr 1/2021 z dnia 2021-01-25 - Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 2021-03-03 - Zmiana daty przekazania raportu rocznego za 2020 rok.

Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 2021-03-25 - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listach zastawnych oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 2021-03-26 - Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 2021-07-13 - Podwyższenie długoterminowych ratingów ING Banku Hipotecznego S.A. przez Agencję Moody’s.

Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 2021-08-05 - Zmiana daty przekazania raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku.

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 2021-09-23 - Powiadomienie pierwotne oraz zmiana powiadomienia o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 2021-09-23 - Powiadomienie o transakcji na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Investment Holding (Polska) S.A.

Raport bieżący nr 9/2021 z dnia 2021-012-10 - Powiadomienie pierwotne o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

2020

Raport bieżący nr 1/2020 z dnia 2020-01-31 - Daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Raport bieżący nr 2/2020 z dnia 2020-03-27 - Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym informacji o wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A. hipotecznych listach zastawnych oraz wierzytelnościach i środkach wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Raport bieżący nr 3/2020 z dnia 2020-12-09 - Podwyższenie ratingu hipotecznych listów zastawnych przez Agencję Moody’s .

Raport bieżący nr 4/2020 z dnia 2020-12-23 - Powiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych ING Banku Hipotecznego S.A. dokonanych przez ING Bank Śląski S.A.

2019

Raport bieżący nr 1/2019 z dnia 2019-10-10 - Przystąpienie do systemu ESPI.

Raport bieżący nr 2/2019 z dnia 2019-10-10 - Wybór państwa macierzystego.

Raport bieżący nr 3/2019 z dnia 2019-10-10 - Nadanie ratingu przez Moody’s Investor Services Ltd. dla hipotecznych listów zastawnych serii 1 wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A.

Raport bieżący nr 4/2019 z dnia 2019-10-10 - Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu listów zastawnych serii 1 wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A.

Raport bieżący nr 5/2019 z dnia 2019-11-29 - Wprowadzenie do obrotu na regulowanym rynku równoległym CATALYST prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie listów zastawnych na okaziciela serii 1 wyemitowanych przez ING Bank Hipoteczny S.A.

 

Raporty zabezpieczenia listów zastawnych

Rozwiń

2024

31.03.2024 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

2023

31.03.2023 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.06.2023 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.09.2023 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

31.12.2023 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

2022

31.03.2022 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.06.2022 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.09.2022 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

31.12.2022 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

2021

31.03.2021 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.06.2021 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.09.2021 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

31.12.2021 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

2020

31.03.2020 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.06.2020 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

30.09.2020 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

31.12.2020 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

2019

31.12.2019 Raport zabezpieczenia listów zastawnych

 

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego

Rozwiń

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego za I kwartał 2024

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego za IV kwartał 2023

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego za III kwartał 2023

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego za II kwartał 2023

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego za I kwartał 2023

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego za IV kwartał 2022

Informacje o emisji listów zastawnych ING Banku Hipotecznego za III kwartał 2022

Prezentacje

Kontakt

x

Kontakt dla inwestorów

Robert Kucharski

Treasurer

tel.: +48 32 356 2900

e-mail: robert.kucharski@inghipoteczny.pl