Efektem tych działań będzie zapewnienie:

  • Grupie Kapitałowej ING Bank Śląski S.A. – długoterminowego stabilnego finansowania po optymalnym koszcie poprzez emisje listów zastawnych.
  • Inwestorom – możliwości inwestowania w listy zastawne, będące instrumentami dłużnymi o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa dla wierzyciela.

Model biznesowy zakłada, że Bank będzie funkcjonował w oparciu o ścisłą, strategiczną współpracę z ING Bank Śląski S.A. Bank Hipoteczny nie planuje udzielać kredytów hipotecznych na własny rachunek ani oferować klientom innych produktów bankowych. W późniejszym okresie działalności, w zależności od zmian regulacyjnych oraz sytuacji gospodarczej, Bank dopuszcza rozszerzenie swojej działalności poprzez uruchomienie bezpośredniej sprzedaży kredytów hipotecznych, w szczególności w zakresie produktów hipotecznych opartych na stałej stopie procentowej.

Strategia

Celem strategicznym Banku Hipotecznego będzie pozyskanie, a następnie zwiększenie udziału długoterminowego finansowania w bilansie Banku poprzez emisję listów zastawnych oraz stanie się jednym z głównych emitentów tych instrumentów dłużnych na polskim rynku.

Osiągnięcie założonego celu umożliwi:

  1. wzmocnienie stabilności finansowania w Grupie Kapitałowej ING Bank Śląski S.A.,
  2. dywersyfikację źródeł finansowania w zakresie finansowania obecnego portfela detalicznych kredytów hipotecznych,
  3. dopasowanie terminowej struktury aktywów oraz pasywów w bilansie,
  4. uwolnienie płynności Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski S.A.,
  5. obniżenie kosztów finansowania prowadzonej akcji kredytowej w części portfela kredytowego finansowanego innymi długoterminowymi instrumentami.