Misja i strategia

Celem strategicznym ING Banku Hipotecznego jest pozyskanie, a następnie zwiększenie udziału długoterminowego finansowania w bilansie Grupy ING poprzez emisję listów zastawnych oraz zostanie jednym z głównych emitentów tych instrumentów dłużnych na polskim rynku.

Efektem tych działań będzie zapewnienie:

  • Grupie Kapitałowej ING Bank Śląskiego S.A.  - długoterminowego stabilnego finansowania poprzez emisje listów zastawnych
  • Inwestorom – możliwości inwestowania w listy zastawne, będące instrumentami dłużnymi o bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa dla wierzyciela

 

Model biznesowy zakłada, że ING Bank Hipoteczny będzie działał w oparciu o ścisłą, strategiczną współpracę z ING Bank Śląskim. ING Bank Hipoteczny nie planuje udzielać kredytów hipotecznych na własny rachunek ani oferować klientom innych produktów bankowych. W późniejszym okresie działalności, w zależności od zmian regulacyjnych oraz sytuacji gospodarczej, Bank nie wyklucza rozszerzenia swojej działalności poprzez uruchomienie bezpośredniej sprzedaży kredytów hipotecznych, w szczególności w zakresie produktów hipotecznych opartych na stałej stopie procentowej.

Strategia

Celem strategicznym ING Banku Hipotecznego będzie pozyskanie, a następnie zwiększenie udziału długoterminowego finansowania w bilansie Banku poprzez emisję listów zastawnych oraz zostanie  jednym z głównych emitentów tych instrumentów dłużnych na polskim rynku.​

Osiągnięcie założonego celu umożliwi:

  1. wzmocnienie stabilności finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A.,
  2. dywersyfikację źródeł finansowania w zakresie finansowania obecnego portfela detalicznych kredytów hipotecznych,
  3. dopasowanie terminowej struktury aktywów oraz pasywów w bilansie,
  4. uwolnienie płynności Grupy Kapitałowej ING Bank Śląskiego S.A,
  5. obniżenie kosztów finansowania prowadzonej akcji kredytowej w części portfela kredytowego finansowanego innymi długoterminowymi instrumentami.