Spis treści

 

 

1. Wstęp

2. Otoczenie biznesowe

3. Wyniki finansowe, adekwatność kapitałowa i instrumenty finansowe

4. Kierunki rozwoju oraz działalność ING Banku Hipotecznego S.A.

5. Wewnętrzne uwarunkowania działalności

6. Struktura organizacyjna oraz władze ING Banku Hipotecznego S.A.

7. Ład korporacyjny i informacje dla inwestorów

8. Oświadczenie Zarządu ING Banku Hipotecznego S.A.

1.    Wstęp

 

ING Bank Hipoteczny S.A. (dalej Bank) powstał 26 lutego 2018 r. po uzyskaniu decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 stycznia 2018 roku zezwalającej na utworzenie Banku.

ING Bank Hipoteczny S.A. jest spółką zależną ING Banku Śląskiego S.A., który według stanu na dzień 30 czerwca 2021 posiadał 100% udziału w kapitale zakładowym ING Banku Hipotecznego S.A. Bank wchodzi w skład Grupy Kapitałowej, określanej na potrzeby niniejszego sprawozdania jako Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego S.A. (Grupa).

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, kapitał zakładowy ING Banku Hipotecznego S.A. wynosił 380.000.000 PLN i został w całości objęty przez ING Bank Śląski S.A. Akcje ING Banku Hipotecznego S.A. zostały pokryte wkładem pieniężnym.

ING Bank Hipoteczny S.A. działa w oparciu o strategiczną współpracę z ING Bankiem Śląskim S.A. nabywając wierzytelności z tytułu umów o kredyty zabezpieczone hipoteką. Strategicznym celem Banku jest dostarczenie Grupie długoterminowego, stabilnego finansowania w drodze emisji hipotecznych listów zastawnych.

W związku z pandemią wywołaną na skutek wirusa COVID 19 Bank na bieżąco analizuje rozwój sytuacji identyfikując ryzyko związane z potencjalnym  wzrostem opóźnienia w spłatach kredytów oraz  potencjalnym spadkiem cen nieruchomości.  Bank również w sposób ciągły analizuje sytuację rynkową dotyczącą listów zastawnych oraz zmian w otoczeniu regulacyjnym i gospodarczym. Ponadto na bieżąco monitorowana jest zdolność wykonywania usług przez dostawców.

W momencie identyfikacji ryzyka pandemii wywołanej na skutek COVID-19 Bank podjął wszelkie działania w celu zachowania ciągłości operacyjnej, w tym bieżącej obsługi klientów. Podjęto również działania o charakterze prewencyjnym, celem zapewnienia ochrony zdrowia pracowników, wprowadzając m.in. pracę zdalną. Bank jest w dobrej sytuacji płynnościowej i kapitałowej, znacznie przewyższając wymagane poziomy regulacyjne.

Bank dotychczas nie notuje istotnego pogorszenia jakości portfela na skutek COVID 19.

Dalszy rozwój sytuacji i jej wpływ na prowadzoną działalność Banku jest na ten moment trudny do oszacowania z uwagi na obserwowaną dynamikę zmian w otoczeniu zewnętrznym spowodowaną pandemią, dlatego też Bank podchodząc konserwatywnie na bieżąco kontynuuje procesy monitorowania i analiz. Opis działań jakie Bank podjął celem pomocy klientom zaprezentowany został w rozdziale 4.2.

2.    Otoczenie biznesowe

 

2.1 Otoczenie makroekonomiczne

 

Produkt krajowy brutto

W styczniu 2021 roku ekonomiści ING prognozowali wzrost PKB w roku bieżącym na poziomie 4,5% r/r, tj. powyżej konsensusu (4,1% r/r), wskazując na „wygasający wpływ epidemii na gospodarkę”. PKB za I kwartał 2021 roku pokazał jak silnie działa ten efekt. Pomimo trzeciej fali pandemii w I kwartale 2021 roku i skali zamrożenia gospodarki porównywalnej do tego z początku pandemii (II kwartał 2020 roku), PKB zanotował wzrost aż o 1,1% kw/kw. Główną siłą napędową gospodarki od III kwartału 2020 roku do teraz jest przemysł. Pomocna jest struktura polskiego PKB, z relatywnie dużym udziałem przemysłu o zdywersyfikowanej produkcji. Globalnie popyt przesunął się z niedostępnych usług na dobra trwałego użytku. Mocne wsparcie dochodów gospodarstw domowych programami pomocowymi w Polsce i zagranicą, pozwoliło relatywnie szybko odbudować aktywność gospodarczą branż wytwórczych, w szczególności zorientowanych na eksport.

W ocenie ekonomistów ING recesja spowodowana COVID-19 skończyła się w Polsce w IV kwartale 2020 roku, wzrost PKB (kw/kw) zapoczątkowany w I kwartale 2021 roku będzie kontynuowany. Rosnąca odporność gospodarki to dobry prognostyk w obliczu 4-tej fali pandemii. Większość efektu odbicia gospodarki po otwarciu jest przed nami. Pierwsze jego sygnały w Polsce i u partnerów handlowych pojawiły się dopiero w maju. Majowe dane pokazują, że zaczyna działać „drugi silnik” PKB, a więc usługi rynkowe (w tym handel). Ekonomiści ING szacują, że w II kwartale 2021 roku usługi rynkowe wzrosną (7% r/r) po spadkach od II kwartału 2020 roku.

Pod koniec maja ekonomiści ING podnieśli prognozy PKB na 2021 rok do 5,4% r/r. W ich ocenie już w II kwartale 2021 roku PKB wrócił do poziomu sprzed pandemii, domknięcie ujemnej luki popytowej nastąpi na przełomie 2021/22. Wariant delta oznacza ryzyko wolniejszego wzrostu niż prognozujemy, ale jest ono ograniczone w opinii ekonomistów ING .

 

Rynek pracy i poziom wynagrodzeń

Tempo wzrostu płac sięgnęło w kwietniu i maju 2021 roku 10% r/r, ale wynika to głównie z bardzo niskiej bazy porównawczej z ubiegłego roku, gdy bardzo wiele firm wysyłało pracowników na postojowe oraz ograniczało wymiar czasu pracy i płace. W ocenie ekonomistów ING od czerwca ten efekt będzie wygasał i dynamika płac obniży się do ok. 7% r/r i pozostanie na tym poziomie do końca 2021 roku.

Wysoka inflacja może zwiększyć presję na wzrost płac ze strony pracowników. Ekonomiści ING nie spodziewają się jednak znacznego zwiększenia dynamiki płac w najbliższych miesiącach. Odsetek firm planujących zwiększenie płac osiągnął jak na razie poziom z 2018 roku i nie wskazuje na zwiększenie skali podwyżek. Czynnikiem hamującym będzie wygasanie ochrony miejsc pracy związanych z tarczą finansową PFR. Może to spowodować podwyższoną liczbę zwolnień pracowników z powodu zmian strukturalnych gospodarki. Wprawdzie można spodziewać się, że zwolnienia zostaną skompensowane przez kreację nowych miejsc pracy przez firmy korzystające na ożywieniu gospodarczym, ale zwiększone przepływy na rynku pracy powinny ograniczyć  presję płacową.

Przewiduje się, ze dynamika wynagrodzeń wzrośnie w I kwartale 2022 roku, gdy zwyczajowo mają miejsce podwyżki. Punktem odniesienia w negocjacjach płacowych będzie inflacja z końca 2021 roku, która będzie ponownie bliska 5%. W ocenie ekonomistów ING dynamika płac przekroczy 8%, po czym ustabilizuje się na nieco niższym poziomie przez resztę roku (po odsezonowaniu).

Inflacja

Recesja wywołana przez pandemię w niewielkim stopniu przyczyniła się do spadku inflacji w 2021 roku. Ekonomiści ING uważają, że inflacja pozostanie wysoka w kolejnych 2-3 latach (średnio 4,1-3,5% r/r w 2021-22). W ich ocenie stoją za nią nie tylko czynniki przejściowe, ale także strukturalne. Uruchomienie presji popytowej w 2022 roku potrzyma wysoką inflację bazową (około 3,5% r/r), gdy osłabną czynniki przejściowe. W 2022 roku CPI spadnie wprawdzie w okolice górnej granicy ponad celem NBP, jednak bardziej niepokojące jest to, iż inflacja bazowa zostanie na rekordowym poziomie 3,5% r/r.

Wśród trwałych czynników inflacyjnych ekonomiści ING widzą strukturę PKB z ostatnich lat, z dużym udziałem konsumpcji i niskim udziałem inwestycji prywatnych (w 2020 roku spadł on do rekordowo niskiego poziomu 12,1% PKB). Do końca 2022 roku udział ten będzie rósł, jednak nie przekroczy poziomu z IV kwartału 2019 roku. Słabość inwestycji ogranicza wzrost produktywności, który mógłby łagodzić presję cenową w warunkach rosnącego popytu napędzanego transferami publicznymi. Dlatego Polska w okres pandemii wchodziła z wysoką inflacją.

Modele wskazują, że w najbliższych kwartałach nie nastąpi istotny spadek inflacji bazowej w Polsce, w 2022 roku mocno będzie działać ożywienie popytu konsumpcyjnego i opóźnione efekty wysokiego PPI. W II połowie 2022 roku inflacja bazowa przyspieszy też pod wpływem dodatniej już luki produktowej w warunkach szybkiego wzrostu PKB i podwójnej stymulacji fiskalnej. Od początku przyszłego roku powinna za to spadać inflacja w komponentach nie bazowych, dlatego średni CPI wyniesie 3,5% r/r. Zakładamy, że nie czekają nas już tak wysokie wzrosty cen paliw i żywności, które ciągnęły inflację w 2021 roku.

 

 

Polityka pieniężna

Od posiedzenia w maju nastawienie RPP do ewentualnych podwyżek stóp procentowych stopniowo się zmienia. Według ekonomistów ING najbardziej prawdopodobnym momentem jest listopad, wraz z publikacją nowej projekcji. To spójne z prognozami CPI, które pokazują uporczywie wysoką inflacją bazową w latach 2022-23, nawet wtedy gdy CPI spadnie dzięki niższej kontrybucji paliw i żywności. Konsensus wciąż oczekuje późniejszego rozpoczęcia zacieśniania. Pod koniec 2022 roku stopy wyniosą wg ekonomistów ING 1,25%.

RPP zanim rozpocznie podwyżki chce zobaczyć jak dużym zagrożeniem jest 4-ta fala pandemii, czy ożywienie jest trwałe oraz jakim ryzykiem jest presja popytowa. Ta pojawi się dzięki otwarciu gospodarki oraz stymulacji fiskalnej w 2022 roku.

 

 

Prognozy makroekonomiczne

 

 

2018

2019

2020

2021P

2022P

Przyrost PKB (%)

5,4

4,8

-2,7

5,4

5,0

Dług sektora general government wg metodologii UE (% PKB)

48,8

45,9

57,5

59,7

58,9

Inflacja (CPI) średnia w roku (%)

1,7

2,3

3,4

4,1

3,5

Stopa bezrobocia (%; koniec roku)

5,8

5,2

6,2

6,1

5,5

Kurs USD/PLN (koniec roku)

3,76

3,80

3,76

3,56

3,83

Kurs EUR/PLN (koniec roku)

4,30

4,26

4,61

4,38

4,40

WIBOR 3M (koniec roku)

1,72

1,71

0,21

0,46

1,40

 

2.2 Rynek nieruchomości mieszkaniowych

 

Jednym ze stałych elementów charakteryzujących polską sytuację społeczno – gospodarczą jest niedostateczna podaż mieszkań. Zgodnie z definicją Eurostatu ponad 37% Polaków mieszka w przepełnionych domach. Zarówno średnia powierzchnia mieszkania jak i powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca kształtuje się poniżej średnich dla UE.

Zależnie od przyjętej metodologii niedobór mieszkań w Polsce szacuje się pomiędzy 1,4 mln a 4,4 mln. Zgodnie z danymi GUS w pierwszych  pięciu miesiącach 2021  roku oddano do użytkowania około 87,1 tys. mieszkań, co stanowi 8,9 % więcej niż przed rokiem. Dodatkowo odnotowano prawie  118,8 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 46,3%  więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku) i 141,4 tys.  mieszkań na budowę, których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym tj.  48,2% więcej  niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Stopniowy wzrost płac, niskie bezrobocie oraz stopy procentowe zachęcały do inwestycji w mieszkania wobec braku alternatywnych i atrakcyjnych lokat kapitału. Dalszy wzrost rynku mieszkaniowego jest jednak uzależniony od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID – 19 a także decyzjami RPP dotyczącymi poziomu stóp procentowych.

Dostępność odpowiedniego zasobu mieszkaniowego jest jednym z czynników determinujących dalszy rozwój społeczno – gospodarczy. Głęboki niedobór mieszkań w Polsce stanowi szansę dla rozwoju rynku bankowości hipotecznej, u której podstaw leży finansowanie nieruchomości za pomocą długoterminowych listów zastawnych.

 

2.3 Rynek kredytów hipotecznych

 

Na koniec maja 2021 roku należności banków z tytułu kredytów mieszkaniowych w Polsce wyniosły 476,8 mld PLN i wzrosły o 3,1% r/r – zgodnie z danymi opublikowanymi przez NBP. Saldo kredytów udzielonych w złotych wzrosło o 10% r/r. i wyniosło 373,1 mld PLN.

Polski rynek kredytów hipotecznych praktycznie w całości jest zdominowany przez kredyty na zmienną stopę procentową. W ostatnim czasie banki wprowadzały coraz szerzej do swych ofert kredyty oparte o stałą stopę procentową, które notują u Klientów coraz większe zainteresowanie. Jest to m.in. efekt wdrażania rekomendacji S wspierającej te działania. Zauważalna jest także tendencja wzrostu średniej wartości udzielanego kredytu mieszkaniowego.

ING Bank Śląski S.A. będący strategicznym partnerem Banku na koniec maja 2021 zajmował pierwszą pozycję na rynku pod kątem nowej sprzedaży oraz trzecią pozycję pod kątem wielkości posiadanego portfela kredytów hipotecznych w PLN.

Duży popyt na mieszkania, rozwijająca się gospodarka oraz niskie stopy procentowe sprzyjają dalszemu wzrostowi rynku kredytów hipotecznych. Dalszy wzrost jest jednak uzależniony od rozwoju sytuacji związanej z pandemią COVID–19 oraz decyzjami RPP dotyczącymi poziomu stóp procentowych.

 

2.4 Rynek listów zastawnych

 

Na koniec czerwca 2021 roku w Polsce prowadziło działalność pięć banków hipotecznych:

o        PKO Bank Hipoteczny S.A.,

o        mBank Hipoteczny S.A.,

o        Pekao Bank Hipoteczny S.A.,

o        Millennium Bank Hipoteczny S.A.,

o        ING Bank Hipoteczny S.A.

Polski rynek listów zastawnych jest niewielki w porównaniu do rozwiniętych gospodarek UE, gdzie listy zastawne stanowią ważne źródło finansowania kredytów hipotecznych. Jednak w ostatnich latach charakteryzuje go dynamiczny rozwój. Emitenci z Polski plasują listy zastawne zarówno na rynku krajowym jak i rynkach zagranicznych. Dominują emisje publiczne, w Polsce na zmienną stopę procentową i zagraniczne na stopę stałą.

Na koniec pierwszego kwartału 2021 roku w Polsce łączna wartość pozostających w obrocie hipotecznych listów zastawnych wynosiła około 25,7 mld PLN, co oznacza spadek o 0,8 mld PLN w stosunku do czerwca 2020 roku. PKO Bank Hipoteczny jest aktualnie największym emitentem listów zastawnych w Polsce. Wskaźnik finansowania kredytów hipotecznych listami zastawnymi nadal pozostaje na niskim poziomie.

Działalność banków hipotecznych pozwala na: wzmocnienie stabilności finansowania w ramach grupy kapitałowej, dywersyfikację źródeł finansowania w zakresie finansowania portfela detalicznych kredytów hipotecznych, lepsze dopasowanie terminowej struktury aktywów oraz pasywów w bilansie (polskie banki zasadniczo finansują długoterminowe kredyty hipoteczne krótkoterminowymi depozytami) oraz obniżenie kosztów finansowania prowadzonej akcji kredytowej w części portfela kredytowego finansowanego innymi długoterminowymi instrumentami.

 

2.5 Otoczenie regulacyjno – prawne

 

Istotne zmiany prawne, które weszły w życie w pierwszej połowie 2021 roku, mające wpływ na działalność Banku dotyczą w szczególności zmian w zakresie Prawa bankowego oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach.

W szczególności w tym zakresie należy wymienić:

1.      Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest w szczególności dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych, tzw. CRD V/CRR II. Zmiany wynikające z dyrektywy CRD V obejmują m.in.: Politykę wynagrodzeń; Wprowadzenie obowiązku KNF dokonywania oceny spełniania wymogów przez członków zarządu i rady nadzorczej banku; Upoważnienie dla KNF do odwołania członka zarządu lub rady nadzorczej banku, w przypadku, gdy dana osoba nie spełnia wymogów niezbędnych do pełnienia danej funkcji; Doprecyzowanie środków nadzorczych przysługujących KNF, Podwyższenie wysokości kar (do 21 312 000 zł), które mogą być nakładane przez KNF na członków zarządu banku, w przypadku niewykonywania zaleceń dotyczących prowadzenia działalności z naruszeniem przepisów i statutu, odmowy udzielenia wyjaśnień i informacji lub w przypadku niewykonania obowiązków związanych z nadzorem skonsolidowanym. Jednocześnie możliwość nałożenia takich kar została rozszerzona na członków rady nadzorczej banku; Rozszerzenie na członków rady nadzorczej banku obowiązków dotyczących informowania KNF o postawieniu zarzutów w postępowaniu karnym lub karno-skarbowym; Stosowanie przez banki wewnętrznych systemów oceny ryzyka stopy procentowej albo standardowej metodyki lub w przypadku małych i niezłożonych instytucji - uproszczonej standardowej metodyki; doprecyzowanie zakresu BION, a także wprowadzenie możliwości wydawania zaleceń przez KNF w zakresie utrzymywania oczekiwanego poziomu funduszy własnych ponad wymogi regulacyjne, w wyniku oceny BION, w której badany był kapitał wewnętrzny; Doprecyzowanie przepisu dotyczącego przekazywania uprawnionym służbom bezpłatnie informacji objętych tajemnicą bankową (w związku z postępowaniami, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych); Zmiany dotyczące buforów kapitałowych; Zmiany dotyczące informowania na żądanie KNF o kredytach, pożyczkach pieniężnych, gwarancjach bankowych oraz poręczeniach udzielonych osobom związanym z Bankiem lub osobami pełniącymi funkcje kierownicze.

Zmiany związane z rozporządzeniem CRR II dotyczą m.in. wprowadzenia odpowiednich odesłań w Prawie bankowym i obowiązku przeciwdziałania ryzyku nadmiernej dźwigni.

Ustawa wprowadza również możliwość odstąpienia od stosowania jednolitego formatu sprawozdawczego ESEF w przypadku raportów rocznych za rok 2020r. oraz rozszerzenie zakresu nadzoru nad rynkiem finansowym, sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego o nadzór w zakresie przewidzianym przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Ustawa weszła w życie 28 czerwca 2021 roku z pewnymi wyjątkami. Zmiany dotyczące ESEF oraz nadzoru nad stosowaniem rozporządzenia 2019/2088 weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy, natomiast przepisy odwołujące się do wymogu bufora wskaźnika dźwigni wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku.

2.      Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach (Dz. U. poz. 1045)

Rozporządzenie weszło w życie 11 czerwca 2021 r. Nowe przepisy zastępują rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 r. w zakresie związanym z systemem zarządzania ryzykiem, systemem kontroli wewnętrznej i polityką wynagrodzeń. Rozporządzenie określa sposób funkcjonowania w bankach systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, w tym tryb anonimowego zgłaszania wskazanemu członkowi zarządu lub rady nadzorczej naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych, a także szczegółowy zakres polityki wynagrodzeń stosowanej w ograniczonym zakresie i sposób jej ustalania. Zmiany dotyczące systemu zarządzania ryzykiem obejmują doprecyzowanie przepisów o systemie zarządzania ryzykiem; wprowadzenie strategicznego limitu na poziomie banku dla każdego istotnego ryzyka. Przyjęte rodzaje limitów oraz ich wysokość zatwierdza zarząd banku lub odpowiednie komitety powołane przez zarząd banku. W przypadku strategicznych limitów decyzja zarządu jest przekazywana radzie nadzorczej (niezależnie od kompetencji Rady do zatwierdzania akceptowalnego ogólnego poziomu ryzyka). W przypadku przekroczenia strategicznego limitu zarząd banku niezwłocznie przekazuje radzie nadzorczej informację o takim przypadku wraz z informacją o podjętych lub planowanych działaniach naprawczych. Na podstawie rozporządzenia Bank ustanawia dla ryzyk istotnych limity na poziomie skonsolidowanym (na poziomie grupy).

Szczegółowe przepisy dotyczące ryzyka stopy procentowej w portfelu bankowym, wymagają, aby polityki/procedury uwzględniały zasady zarządzania ryzykiem wynikające z wewnętrznych systemów oceny ryzyka stopy procentowej albo ze standardowej metodyki lub uproszczonej standardowej metodyki w celu identyfikacji i oceny ryzyka z tytułu potencjalnych zmian stóp procentowych, które wpływają zarówno na wartość ekonomiczną kapitału własnego, jak i na wynik odsetkowy netto z działalności w ramach portfela bankowego, a także w celu zarządzania takim ryzykiem i jego ograniczania; o zasady zarządzania ryzykiem wynikające z wewnętrznych systemów w celu oceny i monitorowania ryzyka z tytułu potencjalnych zmian spreadów kredytowych, które wpływają zarówno na wartość ekonomiczną kapitału własnego, jak i na wynik odsetkowy netto z działalności w ramach portfela bankowego; Przepisy dotyczące ryzyka operacyjnego, w tym definicję tego ryzyka oraz uwzględnienie zasad zarządzania ryzykiem prowadzenia działalności (conduct risk); Wskazanie, że polityki i procedury zarządzania ryzykiem powinny obejmować również zasady zarządzania ryzykiem utraty reputacji oraz zasady zarządzania ryzykiem braku zgodności.

Zmiany dotyczące polityki wynagrodzeń dotyczyły m.in. wskazania, że polityka wynagrodzeń wszystkich pracowników banku powinna być neutralna pod względem płci; okresu odroczenia zmiennych składników wynagrodzeń oraz zasad stosowania polityki wynagrodzeń w ograniczonym zakresie. W przepisach dotyczących systemu kontroli wewnętrznej zmiany dotyczą m.in. listy rodzajów mechanizmów kontrolnych, którą rozszerzono o zabezpieczenia prawne oraz ubezpieczenia - obowiązkowe lub niezbędne dla bezpiecznego i niezakłóconego prowadzenia działalności banku.

Większość przepisów rozporządzenia weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Zmiany dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej weszły w życie z dniem 28 czerwca 2021 roku. Zmiany dotyczące ustanawiania strategicznych limitów dla każdego rodzaju ryzyka oraz limitów na poziomie skonsolidowanym wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2021 roku. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do zmiennych składników wynagrodzeń należnych za rok 2020 oraz lata wcześniejsze.

Pozostałe zmiany i prace w otoczeniu regulacyjno-prawnym:

1.      Rekomendacja S – dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Znowelizowana Rekomendacja S wskazuje, że bank powinien umożliwić klientowi detalicznemu zmianę formuły oprocentowania kredytu ze zmiennej stopy procentowej na stałą stopę procentową lub okresowo stałą stopę procentową – dotyczy to również umów kredytowych zawartych przed wejściem w życie niniejszej Rekomendacji. Ponadto, znowelizowana Rekomendacja S wprowadza postanowienia dotyczące kredytów z opcją zwolnienia ze zobowiązania wobec banku z tytułu ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości, określanych dalej jako kredyty z opcją „klucz za dług”. Rekomendacja S powinna być wdrożona przez Banki najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

2.      Komisja Nadzoru Finansowego 15 kwietnia 2021 r. wydała Rekomendację R. Znowelizowana Rekomendacja R stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących klasyfikacji ekspozycji kredytowych, szacowania i ujmowania oczekiwanych strat kredytowych, zgodnie z przyjętą i obowiązującą w bankach polityką rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem kredytowym. Konieczność jej opracowania wynikała z wejścia w życie MSSF 9 – Instrumenty Finansowe, który wniósł ze sobą zmiany w obszarze zarządzania bankiem. Rekomendacja R wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r.

3.      UKNF poinformował na swojej stronie internetowej, że FCA ogłosiła zaprzestanie publikacji wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR:

Całkowitemu zaprzestaniu ulegnie opracowywanie wskaźników referencyjnych:

o        LIBOR CHF (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.;

o        LIBOR EUR (wszystkie terminy) – z końcem 2021 r.;

o        LIBOR GBP, LIBOR JPY (wybrane terminy) – z końcem 2021 r.;

o        LIBOR USD (wybrane terminy) – z dniem 30 czerwca 2023 r.

UKNF podkreśla, że oświadczenie FCA stanowi podstawę do uruchomienia przez podmioty nadzorowane stosujące wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR działań przewidzianych

w planach awaryjnych, o których mowa w art. 28 ust. 2 BMR. Organ nadzoru oczekuje również od podmiotów nadzorowanych stosujących wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR niezwłocznego rozpoczęcia działań mających na celu poinformowanie klientów posiadających umowy, instrumenty finansowe oraz jednostki funduszy inwestycyjnych, w których stosowane są ww. wskaźniki referencyjne, o planowanym zaprzestaniu opracowywania tych wskaźników i wynikających z tego tytułu konsekwencjach. Jednocześnie KNF informuje, że komunikat FCA, stanowi podstawę do ewentualnego podjęcia działań przez Komisję Europejską w celu wyznaczenia zamiennika dla wybranych wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR na mocy prawa Unii.

4.      Dnia 15 maja 2021 r. weszła w życie Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815)

Co do zasady ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zmiany związane m.in. z rozszerzeniem katalogu instytucji zobowiązanych wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc 31 lipca 2021 roku. Część zmian związanych m.in. ze środkami bezpieczeństwa finansowego, rozszerzeniem zakresu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, nowymi rodzajami działalności regulowanej oraz rozszerzeniem sankcji wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, a więc 31 października 2021 roku. Ustawa zawiera również przepisy przejściowe dotyczące m.in. uzupełnienia informacji o obywatelstwie w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.

Zmiany dotyczą m.in.: listy instytucji obowiązanych, a także definicji beneficjenta rzeczywistego, grupy, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne. Ponadto uzupełniono przepisy dotyczące środków bezpieczeństwa finansowego w zakresie trustów, a także wymiany walut wirtualnych. Znowelizowano przepisy dotyczące identyfikacji oraz weryfikacji tożsamości klienta i beneficjanta rzeczywistego. W przypadku nawiązywania stosunków gospodarczych lub przeprowadzania transakcji okazjonalnej z klientem podlegającym obowiązkowi rejestracji informacji o beneficjentach rzeczywistych instytucje obowiązane będą musiały uzyskać potwierdzenie rejestracji albo odpis z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych lub rejestru prowadzonego we właściwym państwie członkowskim. Rozszerzono katalog okoliczności świadczących o wyższym ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a w zakresie listy państw wysokiego ryzyka, wobec których należy stosować wzmożone środki bezpieczeństwa wprowadzono odesłanie do delegowanego aktu Komisji Europejskiej.

Dla sektora bankowego istotna jest zmiana regulacji związanych z obowiązkiem zachowania poufności przez instytucje obowiązane, dopuszczająca co do zasady wymianę takich informacji między podmiotami z grupy (instytucjami kredytowymi i finansowymi).

Rozszerzono  również katalog instytucji zobowiązanych do dokonania i aktualizacji wpisów w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Ponadto nałożono  na beneficjentów rzeczywistych obowiązek dostarczenia podmiotom zobowiązanym do dokonywania zgłoszeń w CRBR informacji i dokumentów niezbędnych do zgłoszenia informacji o beneficjencie rzeczywistym i jej aktualizacji w terminie oraz pod rygorem kary pieniężnej do 50.000 zł. W związku ze zmianami instytucje obowiązane mają odnotowywać rozbieżności między informacjami zgromadzonymi w Rejestrze a ustalonymi przez nią informacjami o beneficjencie rzeczywistym klienta i podejmować czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. Nowelizacja wprowadza nowe kategorie działalności reglamentowanej oraz działalność w zakresie walut wirtualnych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12. Prowadzenie tego rodzaju działalności wymagać będzie spełnienia wymogów określonych w ustawie. Wiąże się to z utworzeniem dwóch nowych rejestrów: rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów oraz rejestru walut wirtualnych.

Rozszerzono możliwości nałożenia kary administracyjnej m.in. w przypadku niewyznaczenia osoby z organu zarządzającego odpowiedzialnej za wdrażanie obowiązków określonych w ustawie, niezachowania w tajemnicy informacji o planowanym wszczęciu oraz o prowadzeniu analiz dotyczących prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu lub niewdrożenia zaleceń pokontrolnych.

5.      EBA opublikowała również nowe Wytyczne dotyczące należytej staranności wobec klienta oraz czynniki, które instytucje kredytowe i finansowe powinny wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z indywidualnymi relacjami biznesowymi i okazjonalnymi transakcjami („Wytyczne w sprawie czynników ryzyka ML/TF''), które zastępują dokument z 2017 roku.

Wytyczne określają czynniki, które firmy powinny wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego ze stosunkiem biznesowym lub okazjonalną transakcją. Ponadto dostarczają wskazówek, w jaki sposób instytucje finansowe mogą dostosować swoje środki należytej staranności wobec klienta, aby złagodzić zidentyfikowane przez siebie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, tak aby były one bardziej odpowiednie i proporcjonalne. Wytyczne będą obowiązywać trzy miesiące po publikacji we wszystkich językach urzędowych UE.

3.    Wyniki finansowe, adekwatność kapitałowa i instrumenty finansowe

 

Rok 2021 jest dla ING Banku Hipotecznego S.A. trzecim rokiem działalności operacyjnej. Na koniec okresu sprawozdawczego Bank posiadał ok. 4,2 mld portfela kredytów hipotecznych stanowiących w zasadniczej części potencjalne zabezpieczenie pod przyszłe emisje listów zastawnych. W ramach realizowanej strategii, Bank pozyskuje portfel kredytów hipotecznych od ING Banku Śląskiego. W roku 2021 nowo nabyty portfel kredytów hipotecznych wyniósł 0,7 mld zł. Nabywane portfele finansowane były zasadniczo zaciągniętym w spółce macierzystej kredytem oraz emisją zielonych hipotecznych listów zastawnych w wysokości 400 mln zł. W ramach dywersyfikacji źródeł finansowania Bank wyemitował również w pierwszym półroczu 2021 r. obligacje własne w wysokości ok. 150 mln zł. Powyższe zdarzenia stanowiły podstawowe czynniki kształtujące wyniki finansowe Banku.

Poniżej prezentowane są podstawowe informacje na temat sytuacji finansowej Banku za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

 

3.1 Podstawowe wskaźniki finansowe

 

 

 

 

 

stan na

stan na

30.06.2021

30.06.2020

ROA - wskaźnik zwrotu na aktywach (%)

0,39%

0,43%

ROE - wskaźnik zwrotu z kapitału (%)

3,53%

4,07%

DR - wskaźnik ogólnego zadłużenia (%)

89,10%

88,77%

TCR - łączny współczynnik kapitałowy (%)

26,82%

24,81%

LR - wskaźnik dźwigni (%)

10,83%

11,13%

LCR - wskaźnik pokrycia wypływów netto (%)

11160%

2861%

 

 

 

 

ROA i ROE - wskaźnik zwrotu na aktywach / zwrotu z kapitału - iloraz sumy wyniku finansowego netto Banku z ostatnich 12 miesięcy i średniej z ostatnich pięciu kwartałów odpowiednio: dla ROE kwoty kapitałów,  dla ROA sumy aktywów Banku.

DR – wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek zobowiązań ING Banku Hipotecznego S.A. do stanu aktywów na dzień 30.06.2021.

TCR – łączny współczynnik kapitałowy – stosunek funduszy własnych ING Banku Hipotecznego S.A. do aktywów ważonych ryzykiem na dzień 30.06.2021.

LR – wskaźnik dźwigni – stosunek kapitału Tier I do ekspozycji wskaźnika dźwigni na dzień 30.06.2021.

LCR – wskaźnik pokrycia wypływów netto – stosunek aktywów płynnych do wypływów netto na dzień 30.06.2021.

 

3.2 Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej

 

 

 

 

 

 [tys. PLN]

 

numer noty

stan na

stan na

stan na

30.06.2021

31.12.2020

30.06.2020

Należności od banków

7.6

31 847,6

65 823,7

68 937,5

Dłużne papiery wartościowe wyceniane do wartości godziwej przez inne całkowite dochody

7.7

50 084,3

50 186,9

49 740,7

Dłużne papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu

7.7

32 999,9

0,0

0,0

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

7.8

4 173 149,3

3 690 920,7

3 896 687,3

Rzeczowe aktywa trwałe

7.9

573,2

739,4

893,3

Wartości niematerialne

7.10

328,9

824,8

1 320,7

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

 

1 087,8

942,2

986,4

Inne aktywa

7.11

3 381,5

3 781,4

4 970,9

Aktywa razem

 

4 293 452,5

3 813 219,1

4 023 536,8

 

 

 

 

 

Zobowiązania wobec banków

7.12

3 262 954,3

1 969 597,2

3 161 279,8

Zobowiązania z tytułu emisji obligacji

7.13

150 153,0

975 131,6

0,0

Zobowiązania z tytułu emisji listów zastawnych

7.14

399 619,8

399 480,6

399 872,0

Rezerwy

7.15

775,8

775,8

669,6

Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego

 

673,1

98,8

107,3

Inne zobowiązania

7.16

11 086,4

6 351,7

9 812,8

Zobowiązania razem

 

3 825 262,4

3 351 435,7

3 571 741,5

Kapitał akcyjny

7.n/d

380 000,0

380 000,0

380 000,0

Kapitał zapasowy - nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej

 

62 002,2

62 002,2

62 002,2

Skumulowane inne całkowite dochody

7.17

-165,8

-46,4

-536,1

Zyski zatrzymane

7.n/d

26 353,7

19 827,6

10 329,2

Kapitał własny razem

 

468 190,1

461 783,4

451 795,3

Zobowiązania i kapitał własny razem

 

4 293 452,5

3 813 219,1

4 023 536,8

 

 

 

 

 

Wartość księgowa

 

468 190,1

461 783,4

451 795,3

Liczba akcji

 

380 000

380 000

380 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN)

 

1 232,08

1 215,22

1 188,93

 

 

 

 

 

Śródroczne skrócone sprawozdanie z sytuacji finansowej należy analizować łącznie z notami do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Szczegółowe informacje dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej Banku zaprezentowano w notach 7.6 do 7.17 Sprawozdania Finansowego.                                         

 

3.3 Skrócony rachunek zysków i strat

 

 

 

 

 [tys. PLN]

 

numer noty

okres

okres

od 01.01.2021

od 01.01.2020

do 30.06.2021

do 30.06.2020

Przychody odsetkowe

7.1.

39 707,2

64 662,5

w tym obliczone przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej

7.1.

39 707,2

64 662,5

Koszty odsetkowe

7.1.

-14 043,8

-37 668,9

Wynik z tytułu odsetek

7.1.

25 663,4

26 993,6

Przychody z tytułu opłat i prowizji

7.2.

227,5

231,9

Koszty prowizji

7.2.

-749,4

-90,7

Wynik z tytułu prowizji

7.2.

-521,9

141,2

Wynik z pozycji wymiany

 

-5,6

7,2

Wynik na pozostałej działalności podstawowej

 

-32,9

-34,8

Wynik na działalności podstawowej

 

25 103,0

27 107,2

Koszty działania

7.3.

-16 099,2

-13 290,8

Odpis z tytułu strat oczekiwanych

7.4.

248,6

-840,6

Podatek od niektórych instytucji finansowych

 

-63,2

0,0

Zysk (strata) brutto

 

9 189,2

12 975,8

Podatek dochodowy

7.5.

-2 663,0

-2 646,6

Zysk (strata) netto

 

6 526,2

10 329,2

 

 

 

 

Liczba akcji

 

380 000

380 000

Zysk(+)/strata(-) na jedną akcję zwykłą - podstawowy (w PLN)

 

17,17

27,18

Zysk(+)/strata(-)  na jedną akcję zwykłą - rozwodniony (w PLN)

 

17,17

27,18

 

 

 

 

W okresie zakończonym 30 czerwca 2021 roku ani w analogicznym okresie roku ubiegłego nie wystąpiła w ING Banku Hipotecznym SA działalność zaniechana.

Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat należy analizować łącznie z notami do śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego, które stanowią integralną część śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.

Szczegółowe noty do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat znajdują się w Sprawozdaniu Finansowym – noty 7.1 do 7.5.

 

3.4 Wymogi w zakresie funduszy własnych – Filar I

 

Zgodnie z Rozporządzeniem CRR Bank wylicza wymogi w zakresie funduszy własnych dla następujących rodzajów ryzyka:

o        z tytułu ryzyka kredytowego – metodą standardową,

o        z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej (CVA) – metodą standardową,

o        z tytułu ryzyka rozliczenia i dostawy – metodą standardową,

o        z tytułu ryzyka operacyjnego – metodą wskaźnika bazowego (BIA),

o        z tytułu ryzyka rynkowego (ryzyko walutowe) – metodą podstawową.

 

Na koniec czerwca 2021 roku Bank wykazuje zerowe wartości dla wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka związanego z korektą wyceny kredytowej, rozliczenia i dostawy oraz rynkowego. W związku z powyższym na łączny wymóg w zakresie funduszy własnych na datę przedmiotowego sprawozdania składał się wymóg z tytułu ryzyka kredytowego oraz operacyjnego.

Wymogi w zakresie funduszy własnych

30.06.2021

Ryzyko kredytowe (mln PLN)

133,72

Ryzyko operacyjne (mln PLN)

3,90

Łączny wymóg w zakresie funduszy własnych (mln PLN)

137,62

Współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1)

26,82%

Współczynnik kapitału Tier 1 (T1)

26,82%

Łączny współczynnik kapitałowy (TCR)

26,82%

 

Szczegółowe informacje na temat Filara I prezentowane są w sprawozdaniu finansowym w części 7.28 dotyczącej Łącznego Współczynnika Kapitałowego.

Bank utrzymuje fundusze własne na poziomie nie niższym niż wyższa z następujących wartości:

a.      wymóg kapitałowy,

b.      kapitał wewnętrzny

 

Zarządzanie kapitałem

Proces zarządzania kapitałem prowadzony jest w Banku w oparciu o zaimplementowaną Politykę Zarządzania Kapitałem w ING Banku Hipotecznym S.A., która powstała na bazie obowiązujących przepisów.

Zarządzanie kapitałem w ING Banku Hipotecznym S.A. jest integralną częścią zarządzania Bankiem i ma na celu umożliwić i ułatwić rozwój Banku zgodnie z przyjętą strategią i modelem biznesowym, przy zachowaniu bezpiecznych poziomów miar adekwatności kapitałowej. Ponadto pozwala aktywnie zarządzać kapitałem mając na uwadze wielkość jak i dynamiki zmian, zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Nadrzędnym celem procesu zarządzania kapitałem jest posiadanie wystarczającej i efektywnej kapitalizacji Banku potrzebnej do spełnienia strategii biznesowej i planów rozwojowych sformułowanych w Planie Finansowym Banku, przy jednoczesnym spełnianiu zarówno wewnętrznych i zewnętrznych wymogów kapitałowych. Powyższe oznacza elastyczność finansową w obecnym i przyszłym otoczeniu w celu dostosowania Banku do zmieniających się warunków rynkowych i regulacyjnych.

W tym względzie działania z zakresu zarządzania kapitałem powinny wykorzystywać dostępne kapitałowe instrumenty i transakcje zarówno w scenariuszu bazowym jak również w scenariuszu szokowym.

Zachowanie odpowiedniego poziomu adekwatności kapitałowej regulują przepisy zewnętrzne. Główne ograniczenia kapitałowe wynikają z wewnętrznej odporności na ryzyko ocenianej m.in. w testach warunków skrajnych, wymagań nadzorczych (SREP), regulacyjnych minimalnych poziomów współczynników kapitałowych i dźwigni oraz wewnętrznego apetytu na ryzyko.

Zarządzanie to obejmuje:

o        Filar I: minimalne wymogi kapitałowe określone w przepisach,

o        Filar II: kapitał wewnętrzny, wyznaczony m.in. za pomocą modeli własnych Banku, dla rodzajów  ryzyka uznanych za istotne oraz trwale istotne,

o        Filar III: ujawnienia na temat profilu ryzyka i poziomu kapitalizacji w sprawozdaniu finansowym.

W ramach zarządzania kapitałem Bank:

a.      prowadzi identyfikację i ocenę istotności rodzajów ryzyka występujących w jego działalności;

b.      prowadzi działania mające na celu szacowanie i monitorowanie kapitału wewnętrznego, wymogu kapitałowego oraz funduszy własnych;

c.       monitoruje potencjalne zagrożenia dla adekwatności kapitałowej;

d.      dokonuje alokacji kapitału wewnętrznego;

e.      ustala limity wewnętrzne w celu ograniczania generowanych wymogów kapitałowych oraz kapitału wewnętrznego;

f.        prowadzi politykę dywidendową wynikającą z długoterminowego celu kapitałowego oraz preferowanej struktury kapitału;

g.      planuje kapitał wewnętrzny i wymóg kapitałowy oraz fundusze własne;

h.      przygotowuje awaryjne plany kapitałowe definiujące kroki postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia spadku adekwatności kapitałowej poniżej poziomów „niedopuszczalnych”;

i.         prowadzi analizy wpływu czynników makroekonomicznych na adekwatność kapitałową zgodnie z „Polityką przeprowadzania testów warunków skrajnych w ING Banku Hipotecznym S.A.”.

 

Na dzień 30 czerwca 2021 roku łączny współczynnik kapitałowy Banku wyniósł 26,82%.

 

3.5 Kapitał wewnętrzny – Filar II

 

Zgodnie z obowiązującą legislacją kapitał wewnętrzny definiowany jest jako oszacowana przez bank kwota, niezbędna do pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności banku oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka.

W Banku prowadzony jest proces szacowania kapitału wewnętrznego. Jest on integralną częścią systemu zarządzania kapitałem oraz zarządzania Bankiem zapewniając prawidłową identyfikację, pomiar, monitorowanie, agregację podejmowanego ryzyka, umożliwiając utrzymanie funduszy własnych na wymaganym poziomie, a także w sposób efektywny i ostrożny zarządzać ryzykiem i kapitałem.

 

Powyższy proces obejmuje:

a.      Identyfikację oraz ocenę istotności rodzajów ryzyka wpływających na działalność Banku,

b.      pomiar i kontrolę ryzyka,

c.       szacowanie i agregację kapitału wewnętrznego, w oparciu o narzędzia i metodologie zatwierdzone przez Zarząd lub właściwe komitety,

d.      monitorowanie kapitału wewnętrznego,

e.      alokację, planowanie oraz raportowanie kapitału wewnętrznego.

Kapitał wewnętrzny dla Banku szacuje się na ryzyka istotne i trwale istotne przypisane do następujących kategorii:

a.      ryzyko kredytowe obejmujące ryzyko braku spłaty i ryzyko kontrahenta, ryzyko koncentracji, ryzyko rezydualne, ryzyko pozostałych nie kredytowych aktywów;

b.      ryzyko rynkowe obejmujące ryzyko stóp procentowych w księdze bankowej;

c.       ryzyko biznesowe obejmujące ryzyko makroekonomiczne;

d.      ryzyko płynności i finansowania;

e.      ryzyko operacyjne obejmujące następujące obszary: ryzyko błędów kontroli; ryzyko niedozwolonych działań, ryzyko błędów w przetwarzaniu; ryzyko niewłaściwych praktyk kadrowych i bezpieczeństwa miejsca pracy, ryzyko informacji, ryzyko oszustw wewnętrznych i zewnętrznych, ryzyko zakłócenia ciągłości działalności, ryzyko naruszenia bezpieczeństwa osób i zasobów, ryzyko braku zgodności/compliance oraz ryzyko prawne; zakres zarządzania ryzykiem operacyjnym uwzględnia również możliwość wystąpienia ryzyka prowadzenia działalności (ang. conduct risk), ryzyka utraty reputacji oraz ryzyka koncentracji (w odniesieniu do ryzyka operacyjnego));

f.        ryzyko modeli.

 

Łączny kapitał wewnętrzny stanowi sumę wysokości kapitału wewnętrznego niezbędnego do pokrycia wszystkich istotnych lub trwale istotnych dla Banku rodzajów ryzyka. Szacując łączny kapitał wewnętrzny Bank przyjmuje ostrożne podejście i nie wykorzystuje efektu dywersyfikacji.

Struktura kapitału wewnętrznego

30.06.2021

Na pokrycie ryzyka kredytowego

55,2%

Na pokrycie ryzyka rynkowego

38,3%

Na pokrycie ryzyka biznesowego

0%

Na pokrycie ryzyka płynności i finansowania

0%

Na pokrycie ryzyka operacyjnego

6,5%

Na pokrycie ryzyka modeli

0%

Razem

100,0%

 

3.6 Ujawnienia – Filar III

 

Uwzględniając skalę oraz specyfikę działalności Banku, Bank ujawnia w sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu Zarządu z działalności Banku wybrane informacje na temat adekwatności kapitałowej zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Wykonawczym 2021/637:

o        Wzór EU KM1 – Najważniejsze wskaźniki

o        Wzór EU OV1 – Przegląd łącznych kwot ekspozycji na ryzyko

o        Wzór EU CC1 – Struktura regulacyjnych funduszy własnych

o        Wzór EU CC2 – Uzgodnienie regulacyjnych funduszy własnych z bilansem w zbadanym sprawozdaniu finansowym

o        Wzór EU LIQ1 – Informacje ilościowe na temat wskaźnika pokrycia wypływów netto

o        Wzór EU LIQ2: Wskaźnik stabilnego finansowania netto

o        Wzór EU CCyB1 – Rozkład geograficzny odnośnych ekspozycji kredytowych na potrzeby obliczania bufora antycyklicznego

o        Wzór EU CCyB2 – Kwota specyficznego dla instytucji bufora antycyklicznego

o        Wzór EU LR1 – LRSum: Zestawienie dotyczące uzgodnienia aktywów księgowych i ekspozycji wskaźnika dźwigni

o        Wzór EU LR2 – LRCom: Wspólne ujawnianie wskaźnika dźwigni

o        Wzór EU LR3 – LRSpl: Podział ekspozycji bilansowych (z wyłączeniem instrumentów pochodnych, transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych (SFT) i ekspozycji wyłączonych)

o        MSSF 9/Artykuł 468-FL: Porównanie funduszy własnych instytucji oraz współczynników kapitałowych i wskaźnika dźwigni finansowej z uwzględnieniem i bez uwzględnienia zastosowania rozwiązań przejściowych dotyczących MSSF 9 i analogicznych oczekiwanych strat kredytowych oraz z uwzględnieniem i bez uwzględnienia tymczasowego traktowania zgodnie z art. 468 rozporządzenia CRR

o        Wzór EU CR1 - Ekspozycje obsługiwane i nieobsługiwane oraz powiązane rezerwy

o        Wzór EU CR1-A - Termin zapadalności ekspozycji

o        Wzór EU CR2 - Zmiany stanu nieobsługiwanych kredytów i zaliczek

o        Wzór EU CQ1 - Jakość kredytowa ekspozycji restrukturyzowanych

o        Wzór EU CR3 – Przegląd technik ograniczania ryzyka kredytowego:  Ujawnianie informacji na temat stosowania technik ograniczania ryzyka kredytowego

o        Wzór EU CR4 – Metoda standardowa – Ekspozycja na ryzyko kredytowe i skutki ograniczania ryzyka kredytowego

o        Wzór EU CR5 – Metoda standardowa

 

Bank każdorazowo dokonuje oceny adekwatności ujawnianych informacji w kontekście dostarczenia uczestnikom rynku kompleksowego obrazu profilu ryzyka Banku.

Bank, działając w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., dostarcza również informacje podmiotowi dominującemu w celu ujęcia ich w danych skonsolidowanych.

Szczegółowe informacje o zakresie ujawnianych informacji, sposobie ich weryfikacji oraz publikacji zawiera dokument: „Polityka ujawniania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu w ING Banku Hipotecznym S.A.”.

 

3.7 Instrumenty finansowe

 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku Bank sporadycznie lokował swoje przejściowe nadwyżki środków na rachunkach lokat krótkoterminowych w ING Banku Śląskim S.A. Szczegóły w tym zakresie zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu Finansowym ING Banku Hipotecznego S.A. w nocie 7.6 W okresie sprawozdawczym Bank nie stosował rachunkowości zabezpieczeń.

Bank zawierał transakcje skarbowe na hurtowym rynku finansowym. Szczegóły w tym zakresie zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu Finansowym ING Banku Hipotecznego S.A. w nocie 7.7. Działalność związana z nabywaniem wierzytelności kredytowych od ING Banku Śląskiego S.A. docelowo będzie finansowana poprzez emisję listów zastawnych. W okresie sprawozdawczym nabyte wierzytelności kredytowe od ING Banku Śląskiego S.A. były finansowane przede wszystkim środkami z: (i) linii kredytowych, (ii) emisji listów zastawnych oraz (iii) wyemitowanych obligacji własnych. Bank przestrzegał norm zdefiniowanych w Ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych dotyczących dozwolonego poziomu zobowiązań wynikających z zaciągania kredytów i pożyczek (w tym zobowiązań z tytułu nabytych wierzytelności) oraz emitowania obligacji w relacji do funduszy własnych Banku. W 1 półroczu 2021 roku Bank nie emitował listów zastawnych, natomiast w celu dywersyfikacji dotychczasowych źródeł finansowania dokonał emisji krótkoterminowych serii obligacji w ramach ustanowionego programu emisji obligacji własnych.

W przypadku przyszłych emisji listów zastawnych ewentualne ryzyko stopy procentowej i ryzyko walutowe zostaną zabezpieczone odpowiednimi instrumentami pochodnymi. Bank planuje także w przyszłości stosowanie rachunkowości zabezpieczeń.

W ocenie Zarządu Banku na dzień 30 czerwca 2021 roku nie wystąpiły przesłanki mogące świadczyć o ryzyku nieterminowej spłaty zobowiązań zaciągniętych przez Bank.

 

4.    Kierunki rozwoju oraz działalność ING Banku Hipotecznego S.A.

 

4.1 Kierunki rozwoju

 

Celem strategicznym Banku Hipotecznego S.A. jest pozyskiwanie a następnie zwiększanie udziału długoterminowego finansowania w bilansie Grupy ING Banku Śląskiego S.A. poprzez emisję listów zastawnych oraz dołączenie do grupy głównych emitentów tych instrumentów dłużnych na polskim rynku.

Osiągnięcie założonego celu umożliwi:

o        wzmocnienie stabilności finansowania w Grupie Kapitałowej ING Bank Śląski S.A.,

o        dywersyfikację źródeł finansowania w zakresie finansowania obecnego portfela detalicznych kredytów hipotecznych,

o        dopasowanie terminowej struktury aktywów oraz pasywów w bilansie Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski S.A.,

o        uwolnienie płynności Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski S.A.,

o        obniżenie kosztów finansowania prowadzonej akcji kredytowej w części portfela kredytowego finansowanego innymi długoterminowymi instrumentami.

 

4.2 Nabywanie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz struktura

portfela kredytowego

 

Nabywanie portfeli wierzytelności z tytułu kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipotecznie w celu emisji hipotecznych listów zastawnych jest głównym elementem prowadzenia działalności biznesowej ING Banku Hipotecznego S.A. Bank nabywa wierzytelności wyłącznie od ING Banku Śląskiego S.A. Nabywanie wierzytelności odbywa się na podstawie zawartej w 2019 roku Ramowej umowy przeniesienia wierzytelności w celu emisji listów zastawnych.

W pierwszym półroczu 2021 roku Bank przeprowadził 1 transakcję nabycia portfela wierzytelności zabezpieczonego hipoteką od ING Banku Śląskiego S.A. Suma kapitału na moment przeniesienia wierzytelności wyniosła 0,71 mln zł, wierzytelności te zostały sklasyfikowane jako zielone.

W procesie nabywania wierzytelności ING Bank Hipoteczny S.A. stosuje kryteria wynikające z Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, a także ustala dodatkowe warunki, które muszą spełniać nabywane wierzytelności. Główne z tych kryteriów zostały przedstawione w poniższej tabeli:

 

 

Kryterium

 

Wartość

Kwota nabywanej wierzytelności / Bankowo Hipoteczna Wartość Nieruchomości

Max. 100%

Zabezpieczenie kredytu

Ustanowiona hipoteka na pierwszym miejscu

Waluta kredytu

PLN

Przeznaczenie kredytu

Cele mieszkaniowe

Tytuł prawny do nieruchomości

Własność lub użytkowanie wieczyste

Opóźnienia w spłacie lub przesłanki utraty wartości

Brak

 

Struktura portfela kredytowego według LtV (Loan to Value) – 30.06.2021r.:

 

 

LTV (BHWN)

 

Struktura %

(0-50>

24,2%

(50-60>

17,0%

(60-70>

20,7%

(70-75>

9,7%

(75-80>

9,1%

(80-100>

19,2%

Suma

100,0%

 

 

LTV wg wyceny rynkowej

 

Struktura %

(0-50>

36,0%

(50-60>

24,0%

(60-70>

25,1%

(70-75>

13,1%

(75-80>

1,9%

(80-100>

 0,0%

Suma

100,0%

 

Średnie LtV BHWN ważone kapitałem wynosiło 63,00%, zaś średnie LtV rynkowe 53,82%.

Według stanu na 30.06.2021 r. wartość bilansowa portfela wierzytelności z tytułu umów kredytów zabezpieczonych hipoteką wynosiła   4 164,7 mln zł. Wszystkie wierzytelności z tytułu nabytych umów kredytów oparte są o zmienną stopę procentową WIBOR 6M.

W związku z pandemią COVID-19 Bank wdrożył działania mające na celu pomoc klientom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej:

o        od 7 kwietnia 2020 r. umożliwiliśmy kredytobiorcom możliwość zawieszenia spłaty rat kredytu (części kapitałowej raty lub pełnej raty kredytu) na okres do 6 miesięcy. Działanie to było zbieżne z wydanym w ramach Związku Banków Polskich „Stanowiskiem banków w zakresie ujednolicenia zasad oferowania narzędzi pomocowych dla klientów sektora bankowego” (tj. moratorium pozaustawowym w rozumieniu Wytycznych EBA). Do 30 czerwca 2021 r. z zawieszenia spłaty rat na wskazanych wyżej zasadach skorzystało w sumie 601 klientów, przy czym na koniec badanego okresu, dla wszystkich wniosków zakończył się okres zawieszenia;

o        od 24 czerwca 2020 r. umożliwiliśmy kredytobiorcom zawieszenie wykonania umowy kredytu (na mocy znowelizowanej ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Na 30 czerwiec 2021 r. z zawieszenia wykonania umowy kredytu skorzystało 30 kredytobiorców. W tym przypadku, również dla wszystkich wniosków zakończył się już okres zawieszenia, obecnie nie mamy aktywnych wniosków o zawieszenie.

 

Na 30 czerwca 2021 r stwierdzamy, że kredytobiorcy, którzy skorzystali z zawieszenia spłaty rat kredytu bądź zawieszenia wykonania umowy kredytu spłacają co do zasady regularnie swoje zobowiązania. Po okresie zawieszenia w zakresie wniosków dot. zawieszeń komercyjnych  odnotowaliśmy tylko 2 rachunki z opóźnieniem spłat, z kolei w przypadku zawieszeń ustawowych nie występowały opóźnienia.

Bank przeprowadził symulację wpływu zawieszenia spłaty rat kredytu na wynik Banku oraz zdolność do regulowania zobowiązań wobec nabywców listów zastawnych, zakładając m.in. scenariusz, w którym wszyscy klienci korzystający z zawieszenia spłaty rat skorzystają z zawieszenia wykonania umowy kredytu. Mając na uwadze wysokie nadzabezpieczenie emisji listów zastawnych (na 30.06.2021 r. do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych wpisane zostały wierzytelności o wartości 3 232 981,9 mln PLN), przedmiotowa analiza wykazała, iż Bank jest bezpieczny i na bieżąco może regulować zobowiązania wobec inwestorów.

Przeprowadzona analiza wskazuje na dużą odporność Banku na ryzyko wzrostu osób korzystających z zawieszenia wykonania umowy. Z przeprowadzonej symulacji wynika, że w Bank pozostaje w dobrej kondycji będąc zdolnym do regulowania zobowiązań wobec inwestorów.

30 czerwca 2021 r. Bank wdrożył znowelizowaną Rekomendację S Komisji Nadzoru Finansowego, m.in umożliwiając klientom zmianę formuły oprocentowania ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą, 5  letnią stopę procentową.

 

4.3 Listy zastawne

 

W pierwszym półroczu 2021 roku, ze względu na bardzo wysoki poziom nadpłynności w sektorze finansowym będącej konsekwencją rządowych programów pomocowych uruchomianych w odpowiedzi na negatywne skutki spowodowane wybuchem pandemii wirusa Covid-19,  Bank nie przeprowadził emisji listów zastawnych. Według stanu na 30 czerwca 2021 r. nominalna wartość wyemitowanych przez Bank i pozostających w obrocie listów zastawnych nie zmieniła się w stosunku do stanu na koniec 2020 r. i wynosiła 400 mln zł.

Hipoteczne listy zastawne Banku są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz na rynku równoległym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Listy zastawne Banku mogą stanowić zabezpieczenie dla kredytu lombardowego, technicznego i operacji repo prowadzonych przez Narodowy Bank Polski.

Rating dla wyemitowanych przez Bank listów zastawnych w PLN nadal pozostaje na najwyższym możliwym do osiągniecia przez emitenta z Polski poziomie „Aa1” (wg. oceny agencji ratingowej Moody’s), co potwierdza wysoką jakość portfela kredytów hipotecznych stanowiących zabezpieczenie dla w/w papierów dłużnych.

Kolejne emisje listów zastawnych będą uzależnione od warunków rynkowych oraz poziomu nadpłynności w sektorze finansowym.

 

4.4 Rating Banku i listów zastawnych

 

Decyzją agencji ratingowej Moody’s Investor Service (Agencja) z dn. 13 lipca 2021 r. długoterminowe ratingi Banku, zostały podwyższone o 1 notch. Podwyższenie wybranych ratingów i ocen Banku odzwierciedla zmianę metodologii Agencji w zakresie oceny ryzyk dla silnie zintegrowanych podmiotów. W wyniku dokonanej oceny Agencja uznała, że prawdopodobieństwo, iż podmiot dominujący - tj. ING Bank Śląski S.A. - w sytuacji stresowej może zmienić priorytety w zakresie realizacji swoich zobowiązań w sposób niekorzystny dla Banku jest niewielkie.

 Aktualna ocena ratingowa ING Banku Hipotecznego S.A. oraz jego listów zastawnych przedstawia się następująco:

 

Rating listów zastawnych

Aa1

 

Długoterminowy rating (LT Issuer Ratings)

A3

 

Krótkoterminowy rating (ST Issuer Ratings)

P-2

 

Długookresowy rating ryzyka kontrahenta (LT Counterparty Risk)

A1

 

Krótkookresowy rating ryzyka kontrahenta (ST Counterparty Risk)

P-1

 

Perspektywa ratingu (Outlook)

Stabilna

 

Długoterminowa/krótkoterminowa ocena ryzyka kontrahenta (CR Assessment)

A1 (cr) / P-1 (cr)

 

 

 Agencja w swoim komunikacie podkreśliła, że rating Banku odzwierciedla:

 

o        100% własność ING Banku Śląskiego S.A. i jego stabilną perspektywę rozwoju,

o        Strategiczne dostosowanie i operacyjną integrację w ramach struktur Grupy ING Bank Śląskiego S.A.,

o        Zobowiązanie ze strony ING Bank Śląskiego S.A. do wsparcia pozycji kapitałowej i płynnościowej ING Banku Hipotecznego S.A. w celu spełnienia wymagań regulacyjnych.

 

5.    Wewnętrzne uwarunkowania działalności

 

5.1 Kompetencje pracowników

 

W ramach prowadzonego naboru pozyskano doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników, którzy w większości pochodzą z Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Bank wdrożył procedury zapewniające odpowiedni poziom kompetencji na wszystkich kluczowych stanowiskach potrzebnych dla funkcjonowania Banku. Bank zapewnia także stałe podnoszenie kwalifikacji swoich pracowników. Poziom zatrudnienia został dopasowany do skali prowadzonej działalności.

 

5.2 Współpraca z ING Bankiem Śląskim S.A.

 

Zasadniczo formuła działalności Banku Hipotecznego S.A. bazuje na wykorzystaniu efektu synergii pomiędzy Bankiem Hipotecznym S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A., jako strategicznym partnerem outsourcingowym Banku Hipotecznego S.A., w szczególności poprzez:

o        outsourcing dozwolonych prawem czynności do ING Banku Śląskiego S.A. w zakresie w jakim jest to uzasadnione z punktu widzenia efektywnej działalności Banku, w oparciu o istniejące rozwiązania wypracowane w ramach Grupy ING Banku Śląskiego S.A.,

o        współdzielenie infrastruktury informatycznej i systemów IT wykorzystywanych przez Grupę Kapitałową ING Banku Śląskiego S.A.,

o        ukształtowanie struktury organizacyjnej Banku Hipotecznego w sposób zapewniający możliwość efektywnego kontrolowania usług powierzonych do ING Banku Śląskiego S.A. oraz realizację czynności wymaganych przepisami prawa do wykonywania po stronie Banku w tym m.in. czynności związanych z podejmowaniem decyzji czy procesami zarządzania ryzykiem,

o        odwzorowanie bieżących procesów obsługi kredytów istniejących w ING Banku Śląskim S.A. przy uwzględnieniu niezbędnych modyfikacji, w tym modyfikacji wynikających z porządku prawnego.

Tym samym podstawową kwestią warunkującą zasady współpracy pomiędzy obydwoma podmiotami jest umowa outsourcingowa, w której kluczowymi elementami są:

o        zagwarantowanie pozostawienia czynności wymaganych przepisami prawa do wykonywania po stronie ING Banku Hipotecznego S.A. w tym m.in. czynności decyzyjnych czy procesów zarządzania ryzykiem, a w przypadku procesów zautomatyzowanych lub częściowo zautomatyzowanych oparcie tych procesów na warunkach określonych przez Bank,

o        powierzenie ING Bankowi Śląskiemu S.A.: (i) pośrednictwa w zakresie niektórych czynności bankowych oferowanych przez Bank, w szczególności przy administrowaniu i obsłudze posprzedażowej wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką nabytych przez Bank; oraz (ii) czynności faktycznych związanych z działalnością bankową Banku,

o        uwzględnienie ograniczeń wynikających z art. 6a ust. 3 ustawy Prawo bankowe (dalej „Prawo Bankowe” lub „PB”), tj. zapewnienie, aby powierzenie wykonywania czynności nie obejmowało: (i) zarządzania bankiem w rozumieniu art. 368 § 1 KSH, w szczególności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności bankowej, w tym zarządzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego; oraz (ii) przeprowadzania audytu wewnętrznego banku,

o        zapewnienie, aby ewentualne dalsze powierzenie czynności przez ING Bank Śląski S.A. podmiotom trzecim spełniało wymogi art. 6a ust. 7 PB – a w poszczególnych przypadkach – aby zawierane były bezpośrednie umowy pomiędzy takimi podmiotami trzecimi a Bankiem,

o        przygotowanie i aktualizowanie, zarówno po stronie ING Banku Śląskiego S.A., jak i Banku, planów działania zapewniających ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności w zakresie objętym umową outsourcingową,

o        zapewnienie Bankowi narzędzi skutecznego monitorowania i kontrolowania wykonywania umowy przez ING Bank Śląski S.A.

Z perspektywy klienta, którego kredyt hipoteczny zostanie przekazany w ramach przelewów wierzytelności do ING Banku Hipotecznego S.A., zarówno proces obsługi kredytu jak i poziom kosztów kredytowych i około-kredytowych pozostają bez zmian.

Zasady i zakres współpracy pomiędzy ING Bankiem Hipotecznym S.A. a ING Bankiem Śląskim S.A. zostały szczegółowo określone w zawartej pomiędzy podmiotami Umowie o współpracy.

 

5.3 System kontroli wewnętrznej

 

Jednym z elementów zarządzania Bankiem jest system kontroli wewnętrznej (SKW), którego podstawy, zasady i cele wynikają w szczególności z ustawy Prawo Bankowe oraz Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz polityki wynagrodzeń w bankach.

 

I. Cele systemu kontroli wewnętrznej

 

Celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie:

1)      Skuteczności i efektywności działania Banku;

2)      Wiarygodności sprawozdawczości finansowej;

3)      Przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem Banku;

4)      Zgodności działania Banku z przepisami prawa, wymogami nadzorczymi, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi .

 

W ramach realizacji celów ogólnych system kontroli wewnętrznej zapewnia również:

1)      badanie zgodności działalności Banku i czynności wykonywanych w ramach tej działalności przez osoby powiązane, z regulacjami rynków, na których działa Bank, regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., izb rozliczeniowych i rozrachunkowych, o których mowa w art. 68a ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz giełdowych izb rozrachunkowych, o których stanowi art. 2 pkt 4 ustawy o giełdach towarowych, których uczestnikiem jest Bank,

2)      dobrze zorganizowane i bezpieczne prowadzenie działalności,

3)      funkcjonowanie odpowiednich procedur administracyjnych i księgowych,

4)      skuteczność aktów wewnętrznych dotyczących przepływu informacji poufnych i informacji stanowiących tajemnicę zawodową oraz zabezpieczenia dostępu do nich,

5)      wiarygodność sprawozdań niefinansowych,

6)      skuteczność aktów wewnętrznych dotyczących rozpatrywania reklamacji i wniosków klientów oraz prowadzenia rejestru reklamacji,

7)      skuteczność aktów wewnętrznych dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

8)      prowadzenie przez Bank inwestycji zgodnie z wymogami i standardami oraz w sposób adekwatny do skali ryzyka tych inwestycji.

 

 

II. Role organów Banku

1. Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza w ramach swoich zadań określonych m.in. w Statucie Banku oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. związanych z monitorowaniem i nadzorem nad systemem kontroli wewnętrznej po uprzednim zarekomendowaniu przez Komitet Audytu i Ryzyka:

1)      zatwierdza Politykę – System kontroli wewnętrznej ING Banku Hipotecznego S.A.;

2)      zatwierdza kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, zaproponowane przez Zarząd;

3)      sprawuje nadzór nad wprowadzeniem i zapewnianiem funkcjonowania adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej;

4)      monitoruje skuteczność systemu kontroli wewnętrznej w oparciu o informacje otrzymywane od Zarządu, Komitetu Audytu i Ryzyka oraz Komórki ds. Zgodności i Stanowiska Audytu Wewnętrznego;

5)      dokonuje corocznej oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym adekwatności i skuteczności funkcji kontroli realizowanej w pierwszej i drugiej linii obrony, Komórki ds. Zgodności oraz Stanowiska Audytu Wewnętrznego, a także spełniania przez Zarząd Banku obowiązków, o których mowa w części B Rekomendacji H;

6)      zatwierdza zasady kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, obejmujących co najmniej nieprawidłowości wysokie i krytyczne;

7)      w ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych Rada Nadzorcza:

o        nadzoruje wykonywanie obowiązków przez Zarząd dotyczących zarządzania ryzykiem braku zgodności,

o        zatwierdza Politykę zgodności ING Banku Hipotecznego S.A.,

o        co najmniej raz w roku ocenia stopień efektywności zarządzania ryzykiem braku zgodności przez Bank.

2. Komitet Audytu i Ryzyka

Pełni funkcje konsultacyjno-doradcze dla Rady Nadzorczej Banku w zakresie zadań związanych z systemem kontroli wewnętrznej. W skład Komitetu wchodzi dwóch Członków niezależnych w tym Biegły Rewident posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu rachunkowości i badania sprawozdań finansowych.

3. Zarząd Banku

Zarząd Banku w ramach procesu zarządzania Bankiem:

1)      projektuje, wprowadza oraz zapewnia funkcjonowanie adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej;

2)      podejmuje działania mające na celu zapewnienie ciągłości działania systemu kontroli wewnętrznej;

3)      ustanawia kryteria oceny adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;

4)      określa rodzaje działań podejmowanych w celu usunięcia nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej, w tym środki naprawcze i dyscyplinujące;

5)      akceptuje zasady kategoryzacji nieprawidłowości wykrytych przez system kontroli wewnętrznej obejmujących, co najmniej nieprawidłowości wysokie i krytyczne;

6)      zatwierdza kryteria wyboru procesów istotnych oraz ich listę wraz z ich powiązaniem z celami ogólnymi i szczegółowymi;

7)      zapewnia regularny przegląd wszystkich funkcjonujących procesów w Banku pod kątem ich istotności;

8)      akceptuje Politykę - System kontroli wewnętrznej w ING Banku Hipotecznym S.A., zapewnia jej okresowy przegląd i aktualizację a także przedstawia wyniki tego przeglądu Komitetowi Audytu i Ryzyka oraz Radzie Nadzorczej;

9)      zapewnia dostęp pracowników Komórki ds. zgodności, pracownika na Stanowisku Audytora Wewnętrznego a także pracownika na Stanowisku Ryzyka Operacyjnego oraz pozostałych jednostek koordynujących realizację celów ogólnych do niezbędnych dokumentów źródłowych, w tym zawierających informacje poufne, w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych;

10) ustanawia zasady projektowania, zatwierdzania i wdrażania mechanizmów kontrolnych we wszystkich procesach funkcjonujących w Banku oraz określa rolę jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za opracowanie projektu mechanizmu kontrolnego, jego zatwierdzenie i wdrożenie;

11) odpowiada za zapewnienie adekwatności i skuteczności mechanizmów kontrolnych w procesach funkcjonujących w Banku;

12) w ramach zapewniania przez system kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów prawa, regulacji wewnętrznych oraz standardów rynkowych odpowiada za efektywne zarządzanie w Banku ryzykiem braku zgodności oraz za opracowanie polityki zgodności, zapewnienie jej przestrzegania i składanie Komitetowi Audytu i Ryzyka oraz Radzie Nadzorczej raportów w sprawie zarządzania ryzykiem braku zgodności;

13) ustanawia odpowiedni zakres i kryteria niezależnego monitorowania przestrzegania mechanizmów kontrolnych obejmującego weryfikację bieżącą i testowanie;

14) zapewnia funkcjonowanie matrycy funkcji kontroli wraz z przypisaniem zadań związanych z zapewnieniem jej funkcjonowania;

15) ustanawia zasady raportowania, co najmniej o skuteczności kluczowych mechanizmów kontrolnych oraz wynikach testowania pionowego;

 

Jednocześnie Zarząd Banku informuje Radę Nadzorczą, nie rzadziej niż raz w roku, o sposobie wypełnienia zadań z zakresu systemu kontroli wewnętrznej ze szczególnym uwzględnieniem:

a)      adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w zapewnianiu osiągania każdego z celów systemu kontroli wewnętrznej,

b)      skali i charakterze nieprawidłowości znaczących i krytycznych oraz najważniejszych działaniach zmierzających do usunięcia tych nieprawidłowości, w tym o podjętych środkach naprawczych i dyscyplinujących,

c)      zapewniania niezależności Komórki ds. zgodności i Stanowiska Audytu Wewnętrznego,

d)      zapewniania odpowiednich zasobów kadrowych niezbędnych do skutecznego wykonywania zadań oraz koniecznych środków finansowych do systematycznego podnoszenia kwalifikacji, zdobywania doświadczenia i umiejętności przez pracowników Komórki ds. zgodności i na Stanowisku Audytu Wewnętrznego.

 

III. Schemat trzech linii obrony w ramach struktury organizacyjnej Banku

System kontroli wewnętrznej obejmuje cały obszar struktury organizacyjnej Banku i funkcjonuje w podziale na trzy linie obrony.

 

 

 

Pierwsza linia Obrony

 

 

 

Druga linia Obrony

 

 

 

Trzecia linia Obrony

Jednostki biznesowe oraz organizacyjne Banku wspierające operacyjnie Biznes

 

1) Jednostki z obszaru:

   ryzyka operacyjnego

   ryzyka braku zgodności (compliance)

   ryzyka prawnego

   ryzyka kredytowego i rynkowego

   finansów

   zarządzania zasobami ludzkimi oraz

2) Stanowisko walidacji modeli

 

Stanowisko Audytu Wewnętrznego

 

1. Pierwsza linia obrony

Jest częścią funkcji kontroli. Odpowiada za opracowanie, wdrożenie i wykonywanie mechanizmów kontrolnych mających za zadanie zapewnienie osiągania celów ogólnych i szczegółowych systemu kontroli wewnętrznej. W ramach tej linii wykonywany jest również niezależny monitoring przestrzegania mechanizmów kontrolnych w postaci weryfikacji bieżącej i/lub testowania poziomego.

Pierwsza linia obrony odpowiedzialna jest za przestrzeganie zasad wynikających z zatwierdzonych polityk, regulaminów, instrukcji i procedur. W zakres odpowiedzialności pierwszej linii obrony wchodzi między innymi analiza, kontrola oraz zarządzanie ryzykami w procesach, w tym również w odniesieniu do działań zleconych na zewnątrz (outsourcing).

Zadania pierwszej linii obrony realizuje wyższe rangą kierownictwo, jak i jednostki organizacyjne przez nie nadzorowane, realizujące cele biznesowe oraz bezpośrednio

je wspierające.

2. Druga linia obrony

Realizuje zadania wynikające z funkcji kontroli drugiej linii obrony oraz wspiera pierwszą linię obrony w osiąganiu celów systemu kontroli wewnętrznej.

Odpowiada za:

o        wydawanie standardów postępowania, jak również opiniowanie regulacji wewnętrznych Banku (w tym monitoring prawno-regulacyjny oraz analiza zgodności

z zewnętrznymi aktami prawnymi) oraz zapewnienie metod i narzędzi w ramach systemu kontroli wewnętrznej,

o        zatwierdzanie decyzji pierwszej linii obrony dotyczących wdrażania, modyfikacji lub usuwania mechanizmów kontrolnych,

o        monitorowanie stosowania przez pierwszą linię obrony regulacji z zakresu systemu kontroli wewnętrznej,

o        monitorowanie poziome przestrzegania mechanizmów kontrolnych w ramach drugiej linii obrony,

o        monitorowanie pionowe pierwszej linii obrony w zakresie przestrzegania mechanizmów kontrolnych.

Jednostki drugiej linii obrony w ramach działań kontrolnych dokonują własnej niezależnej oceny efektywności funkcjonowania pierwszej linii obrony poprzez: testy, przeglądy i inne formy kontroli .

3. Trzecia linia obrony

Stanowisko Audytu Wewnętrznego (SAW) pełni rolę trzeciej linii obrony i dostarcza kierownictwu niezależnego, obiektywnego zapewnienia co do adekwatności i skuteczności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej w pierwszej i drugiej linii obrony.

Role, uprawnienia, zakres i charakter pracy, zakres odpowiedzialności pracowników SAW oraz zasady współpracy jednostek organizacyjnych Banku z SAW są uregulowane w Polityce – Karta Audytu Wewnętrznego ING Banku Hipotecznego S.A. (Karta Audytu).

IV. Funkcja kontroli

Funkcja kontroli stanowi element systemu kontroli wewnętrznej, na który składają się wszystkie mechanizmy kontrolne zaimplementowane w procesach funkcjonujących w Banku, niezależne monitorowanie ich przestrzegania oraz raportowanie w ramach funkcji kontroli. Obejmuje stanowiska, grupy ludzi lub jednostki  organizacyjne odpowiedzialne za realizację zadań przypisanych tej funkcji.

W ramach funkcji kontroli wyodrębniono procesy istotne dla Banku, w których wskazane zostały kluczowe mechanizmy funkcji kontroli.

V. Zasady oceny skuteczności i adekwatności systemu kontroli wewnętrznej

Stanowisko Audytu Wewnętrznego przeprowadza roczną ocenę adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej w ramach pierwszej i drugiej linii na podstawie:

o        wyników / opinii audytów ze zrealizowanego rocznego planu audytów. Do przygotowania rocznego planu audytów SAW wykorzystuje informacje o systemie kontroli wewnętrznej, które są zawarte w matrycy funkcji kontroli;

o        wyników / opinii z badania przeprowadzonego przez audytora zewnętrznego wraz z uwzględnieniem zaleceń regulatora otwartych na dzień wydawania oceny systemu kontroli wewnętrznej;

o        zidentyfikowanych ryzyk krytycznych i wysokich w trakcie roku ze szczególnym uwzględnieniem otwartych ryzyk na dzień oceny systemu kontroli wewnętrznej;

o        terminowości i postępu w realizacji działań ograniczających zidentyfikowane ryzyka.

 

Ostatecznej oceny systemu kontroli wewnętrznej dokonuje Rada Nadzorcza, z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Audytu i Ryzyka, która w szczególności uwzględnia:

o        ocenę Stanowiska Audytu Wewnętrznego,

o        informację Zarządu o sposobie wykonywania zadań z zakresu systemu kontroli wewnętrznej,

o        okresowe raporty Komórki ds. Zgodności,

o        istotne, z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, informacje uzyskane od podmiotu dominującego,

o        ustalenia dokonane przez biegłego rewidenta lub audytora zewnętrznego,

o        ustalenia wynikające z czynności nadzorczych wykonywanych przez uprawnione do tego instytucje (np. KNF, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów),

o        istotne z punktu widzenia adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, oceny i opinie dokonywane przez podmioty zewnętrzne, jeżeli były wydawane.

Rada Nadzorcza dokonała oceny systemu kontroli wewnętrznej ING Banku Hipotecznego S.A. za 2020 rok, biorąc pod uwagę powyższe czynniki i oceniając iż system kontroli wewnętrznej w ING Banku Hipotecznym S.A. był skuteczny i adekwatny do modelu biznesowego oraz skali działalności Banku.

 

5.4 Zarządzanie ryzykiem

 

Zarządzanie ryzykiem w ING Banku Hipotecznym SA ma na celu zapewnienie skutecznej kontroli ryzyka i jego utrzymania w warunkach zmieniającego się otoczenia makroekonomicznego i prawnego w ramach zaakceptowanego przez Bank apetytu na ryzyko, z uwzględnieniem założonego poziomu działalności biznesowej. Zakładany poziom ryzyka stanowi ważny składnik procesu planistycznego.

Zarządzanie ryzykiem w ING Banku Hipotecznym SA opiera się w szczególności na następujących zasadach:

o        proces zarządzania ryzykiem, w tym proces kredytowy, jest określony i regulowany przez strategie, polityki i procedury przyjęte przez Zarząd i Radę Nadzorczą ING Banku Hipotecznego S.A.,

o        Bank zarządza wszystkimi zidentyfikowanymi rodzajami ryzyka bankowego i przeprowadza proces ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Proces) przy czym:

o        proces zarządzania ryzykiem jest odpowiedni do skali działalności oraz do istotności, skali i złożoności danego ryzyka oraz na bieżąco dostosowywany do nowych czynników i źródeł ryzyka,

o        metody zarządzania ryzykiem, modele i ich systemy pomiaru ryzyka oraz ich założenia są dostosowane do skali i złożoności ryzyka oraz okresowo weryfikowane i walidowane,

o        struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem zapewnia niezależność obszaru ryzyka, w tym niezależność wyceny nieruchomości i podejmowania decyzji kredytowych od działalności biznesowej,

o        proces zarządzania ryzykiem jest zintegrowany z procesami planistycznymi i controllingowymi oraz wspiera realizację strategii Banku, przy zachowaniu zgodności ze strategią zarządzania ryzykiem, w szczególności w zakresie apetytu na ryzyko,

o        proces zarządzania ryzykiem jest spójny z zasadami zarządzania ryzykiem Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A., w tym również w zakresie wykorzystania grupowych modeli ryzyka, dostosowanych do specyfiki działania ING Banku Hipotecznego S.A. oraz zatwierdzonych przez właściwe organy ING Banku Hipotecznego S.A.,

o        testy warunków skrajnych są przeprowadzane w Banku w oparciu o uprzednio zaakceptowane scenariusze. Wyniki testów warunków skrajnych są dyskutowane na posiedzeniach komitetów oraz Zarządu Banku. Raportowanie źródeł i czynników ryzyka a także pomiaru poziomu ryzyka i jego kosztów umożliwia podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych i naprawczych.

Proces zarzadzania ryzykiem jest nadzorowany przez Radę Nadzorczą Banku, która regularnie otrzymuje informacje o profilu ryzyka w ING Banku Hipotecznym S.A. oraz najważniejszych działaniach podejmowanych w zakresie zarządzania ryzykiem.

Zarząd Banku odpowiada za zarządzanie ryzykiem, w tym za nadzorowanie i monitorowanie działań podejmowanych przez Bank w tym zakresie. Zarząd Banku podejmuje najważniejsze decyzje mające wpływ na poziom ryzyka Banku oraz uchwala przepisy wewnętrzne dotyczące zarządzania ryzykiem.

Zarządzanie ryzykiem jest realizowane w trzech, wzajemnie niezależnych liniach obrony.

Cele, zasady i organizacja zarządzania ryzykiem, a także szczegółowy sposób zarządzania poszczególnymi kategoriami ryzyka opisane zostały w sprawozdaniu finansowym ING Banku Hipotecznego S.A.

 

5.5 Wycena zabezpieczeń kredytów hipotecznych

 

ING Bank Hipoteczny S.A. realizuje wyznaczone zadania w zakresie zabezpieczeń kredytowych w oparciu o następujące zewnętrzne i wewnętrzne akty prawne:

o        Ustawę o listach zastawnych i bankach hipotecznych,

o        Ustawę o księgach wieczystych i hipotece,

o        Ustawę Prawo bankowe,

o        Zalecenia i rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, w tym w szczególności rekomendacje F, S i J,

o        Zapisy wewnętrznych regulacji bankowych w szczególności Regulamin ustalania Bankowo Hipotecznej Wartości Nieruchomości (dalej: BHWN).

 

Bank posiada i stosuje Regulamin ustalania Bankowo Hipotecznej Wartości  Nieruchomości, zatwierdzony 4 stycznia 2019 roku przez Komisję Nadzoru Finansowego. Regulamin zawiera wytyczne wskazane w Rekomendacji F, dotyczące podstawowych kryteriów stosowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego przy zatwierdzaniu regulaminów ustalania bankowo- hipotecznej wartości nieruchomości wydawanych przez banki hipoteczne.

BHWN to ustalona na podstawie ekspertyzy zgodnie przepisami ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych wartość, która w ocenie Banku odzwierciedla poziom ryzyka związanego z nieruchomością jako przedmiotem zabezpieczenia spłaty nabytych przez Bank kredytów.

Ustalenie BHWN na podstawie ekspertyzy służy jako podstawa do podjęcia decyzji, czy wierzytelność może być nabyta przez Bank. Bankowo-Hipoteczna wartość nieruchomości ustalana jest w sposób ostrożny z uwzględnieniem parametrów mających długookresowy charakter.

ING Bank Hipoteczny S.A. ustala BHWN w oparciu o ekspertyzę Bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Ekspertyza bankowo - hipotecznej wartości nieruchomości wykonywana jest z zachowaniem należytej staranności i ostrożności. Uwzględnia ona jedynie te parametry nieruchomości, które będą miały trwały charakter i przy założeniu racjonalnej eksploatacji będą możliwe do uzyskania przez każdego posiadacza nieruchomości. Uwzględnia możliwie wszystkie rodzaje ryzyka, które w wyniku posiadanych doświadczeń i analiz może mieć negatywny wpływ na BHWN.  W ekspertyzie, sporządzonej na określoną datę, udokumentowane są założenia i parametry przyjęte do analizy, proces ustalania BHWN i wynikająca z niego propozycja BHWN.

Ekspertyza uwzględnia analizy i prognozy dotyczące parametrów specyficznych dla danej nieruchomości, które mają istotny wpływ na ocenę ryzyka kredytowego związanego z przyjęciem nieruchomości jako zabezpieczenia, a także czynniki o charakterze ogólnym w tym: cykle koniunkturalne, zmiany wartości nabywczej pieniądza, demografię, stopę bezrobocia, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Proces ustalania BHWN realizowany jest w Banku przez dedykowany zespół w Obszarze Zarządzania Ryzykiem niezależny od funkcji biznesowych banku.

W przypadku nabywania wierzytelności proces ustalania bankowo–hipotecznej wartości nieruchomości składa się z czterech etapów:

 

Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości

ING Bank Śląski SA w ramach Umowy outsourcingowej

Przeprowadzenie inspekcji z zewnętrznymi oględzinami nieruchomości  oraz z badaniem lokalnego rynku

Rzeczoznawca Majątkowy, który posiada odpowiednie doświadczenie oraz umiejętność szacowania ryzyka bankowego w zakresie zabezpieczania kredytów mieszkaniowych

Sporządzenie ekspertyzy BHWN

Dedykowana komórka organizacyjna Banku Zespół Wycen i decyzji Kredytowych

Sprawdzenie ekspertyzy BHWN I ustalenie Bankowo - Hipotecznej Wartości Nieruchomości

Dedykowana komórka organizacyjna Banku Zespół Wycen i Decyzji Kredytowych

Procesy sporządzania ekspertyzy BHWN oraz ustalania Bankowo-Hipotecznej Wartości Nieruchomości opisane powyżej realizowane są przez dwie niezależne od siebie osoby.

 

5.6 Rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych

 

ING Bank Hipoteczny S.A. prowadzi i przechowuje rejestr zabezpieczenia hipotecznych listów zastawnych (dalej: Rejestr). Rejestr jest prowadzony zgodnie z wymogami określonymi w poniższych dokumentach:

o        Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Dz.U. z 2020 roku, poz. 415),

o        Uchwała Nr 633/2015 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie określenia wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych,

o        Rekomendacja K Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 9 lutego 2016 roku, dotycząca zasad prowadzenia przez banki hipoteczne rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Do Rejestru Bank wpisuje nabyte wierzytelności z tytułu umów kredytów mieszkaniowych zabezpieczonych hipoteką oraz prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych, a także dodatkowe środki, które stanowią nadwyżkę na pokrycie odsetek od znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy. Listy zastawne są zabezpieczone wierzytelnościami Banku zabezpieczonymi hipoteką z najwyższym pierwszeństwem.

Dodatkowo podstawę emisji listów zastawnych mogą stanowić środki Banku wskazane w art. 18 ust. 3 Ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Wartość wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz innych środków, o których mowa w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych na 30 czerwca 2021  roku wyniosła  3 246, 4 mln PLN, co przekładało się na łączny poziom zabezpieczenia listów zastawnych równy 811,61%.

Struktura Rejestru na tę datę przedstawiała się następująco (dane w mln zł):

 

 

Obligacje Skarbu Państwa o wartości 15 mln zł zabezpieczają w części płatność odsetek od listów zastawnych za okres 6 miesięcy (kwota 1,6 mln zł). Łączna wartość wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz zabezpieczenia zastępczego (w części niewykorzystanej na pokrycie płatności odsetek od listów zastawnych) przekładała się na ogólny poziom zabezpieczenia listów zastawnych równy 811,61%.

W związku z faktem, że wierzytelności zabezpieczone hipoteką oraz wyemitowane listy zastawne były dopasowane pod kątem waluty i stopy procentowej na 30 czerwca 2021 r. Rejestr nie zawierał transakcji zabezpieczających.

Bieżący nadzór nad prowadzeniem Rejestru sprawuje Powiernik.

Podstawowe dane dotyczące Rejestru według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

 

30.06.2021

Rejestr zabezpieczenia listów zastawnych

Wierzytelności zabezpieczone hipoteką (mln PLN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 3 232,9

 Obligacje Skarbu Państwa (mln PLN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       15,0

Bufor płynności (tys. PLN)

1 566

Liczba aktywnych kredytów

17 464

Średnia wartość kredytu (tys. PLN)

     185,1

Średni termin zapadalności (mies.)

239

Średnie LtV (wartość kredytu w odniesieniu do wyceny rynkowej)

51,79%

Średnie LtV (wartość kredytu w odniesieniu do BHWN)

60,68%

 

 

 

 

5.7 Powiernik

 

Zgodnie z Ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych (Ustawa) przy każdym banku hipotecznym powołuje się powiernika oraz co najmniej jednego zastępcę powiernika. Do zadań powiernika należy sprawdzenie czy:

o        zobowiązania wynikające ze znajdujących się w obrocie listów zastawnych zabezpieczone są przez bank hipoteczny zgodnie z przepisami ustawy,

o        przyjęta przez bank hipoteczny Bankowo-hipoteczna wartość nieruchomości ustalona została zgodnie z regulaminem,

o        bank hipoteczny przestrzega wymogów zdefiniowanych w art. 18 Ustawy,

o        wyniki testu równowagi pokrycia i testu płynności potwierdzają, że wierzytelności banku hipotecznego oraz prawa i środki wpisane do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, wystarczają na pełne zaspokojenie posiadaczy listów zastawnych,

o        sposób prowadzenia przez bank hipoteczny rejestru zabezpieczenia listów zastawnych odpowiada warunkom Ustawy,

o        bank hipoteczny zapewnia zgodnie z przepisami Ustawy zabezpieczenie dla planowanej emisji listów zastawnych oraz kontrolę, czy dokonane zostały odpowiednie wpisy do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 4 stycznia 2019 roku powołała na okres 6 lat Panią Grażynę Zielińską na powiernika przy ING Banku Hipotecznym S.A. oraz Pana Krzysztofa Brejdaka jako zastępcę powiernika.

Bank prowadzi i przechowuje rejestr zabezpieczenia listów zastawnych, do którego wpisywane są w odrębnych pozycjach wierzytelności Banku oraz prawa i środki stanowiące podstawę emisji listów zastawnych, a także środki stanowiące nadwyżkę na pokrycie odsetek od znajdujących się w obrocie hipotecznych listów zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy.

Powiernik oraz Zastępca Powiernika sprawują stałą kontrolę nad prowadzeniem rejestru.

 

5.8 Limity ustawowe

 

Działając zgodnie z Ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych ING Bank Hipoteczny S.A. monitoruje limity związane z działalnością banku hipotecznego.

Limity ustawowe i poziom ich wykorzystania na 30 czerwca 2021 roku przedstawiały się następująco:

Lp.

Limit ustawowy

Wartość ustawowa limitu

Wykonanie  limitu

Podstawa prawna

1.

Maksymalna kwota wierzytelności Banku w części przekraczającej 60% BHWN w stosunku do ogólnej kwoty wierzytelności banku hipotecznego zabezpieczonych hipoteką.

30%

11,27%

 

art. 13 ust. 1 ulzbh

2.

Udział wierzytelności, dla których stosunek wysokości pojedynczego kredytu zabezpieczonego hipoteką w dniu nabycia wierzytelności do BHWN przekracza 100%

0%

0%

 

art. 13 ust. 2 ulzbh

3.

Maksymalny stosunek refinansowania nabytych wierzytelności (w części do 80% wartości BHWN) środkami uzyskanymi z emisji listów zastawnych

100%

9,76%

 

art. 14 ulzbh

4.

Maksymalna wysokość wolumenu nabytych i objętych akcji lub udziałów innych podmiotów w stosunku do funduszy własnych banku hipotecznego

10%

0%

 

art. 15 ust. 1 pkt. 5

5.

Maksymalna krotność sumy zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji w stosunku do funduszy własnych banku hipotecznego (w pierwszych 5 latach)

10

7,39

 

art. 15 ust. 2 pkt. 1

6.

Maksymalna krotność łącznej kwoty nominalnych wartości znajdujących się w obrocie listów zastawnych Banku hipotecznego do funduszy własnych banku hipotecznego

40

0,87

 

art. 17 ust. 1 ulzbh

7.

Minimalne nadzabezpieczenie emisji listów zastawnych wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką oraz innymi środkami (obligacje, gotówka, środki w NBP, finansowe instrumenty zabezpieczające)

110%

811,61%

 

art. 18 ust. 1 ulzbh

8.

Minimalne nadzabezpieczenie emisji listów zastawnych wierzytelnościami zabezpieczonymi hipoteką

85%

808,25%

 

art. 18 ust. 1 ulzbh

9.

Minimalny stosunek dochodu banku hipotecznego z tytułu wierzytelności oraz innych środków (obligacje, gotówka, środki w NBP, finansowe instrumenty zabezpieczające) w stosunku do kosztów z tytułu odsetek od znajdujących się w obrocie listów zastawnych

100%

2107,77%

 

art. 18 ust. 2 ulzbh

10.

Stosunek pokrycia środkami (obligacje, gotówka, środki w NBP) kwoty nominalnych wartości odsetek od znajdujących się w obrocie listów zastawnych, przypadających do wypłaty w okresie kolejnych 6 miesięcy.

100%

100%

 

art. 18 ust. 3a ulzbh

11.

Maksymalny stosunek wierzytelności zabezpieczonych hipotekami ustanowionymi w trakcie realizacji inwestycji budowlanych do ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie, stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych.

10%

0%

 

art. 23 ust. 1 ulzbh

12.

Maksymalny stosunek wierzytelności zabezpieczonych hipotekami na nieruchomościach przeznaczonych pod zabudowę zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, do ogólnej wartości wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie stanowiących podstawę emisji hipotecznych listów zastawnych.

1%

0%

 

art. 23 ust. 2 ulzbh

 

Poza monitorowaniem limitów ustawowych, Bank - zgodnie z ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych - przeprowadza za każdy dzień roboczy rachunek zabezpieczenia listów zastawnych. Test równowagi pokrycia jest przeprowadzany nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a test płynności nie rzadziej niż co 3 miesiące.

Mając na względzie ostrożnościowe podejście do zarządzania Bank przeprowadza testy równowagi pokrycia i płynności w każdym dniu roboczym.

W całym okresie objętym niniejszym sprawozdaniem ING Bank Hipoteczny nie przekroczył żadnego ze wskazanych w tabeli limitów, a także uzyskał pozytywne wyniki przeprowadzanego rachunku zabezpieczenia listów zastawnych oraz wykonanych testów równowagi pokrycia oraz płynności.

6.    Struktura organizacyjna oraz władze ING Banku Hipotecznego S.A.

 

6.1 Struktura organizacyjna

 

Zarządzanie ING Bankiem Hipotecznym S.A. jest realizowane na bazie struktury organizacyjnej przedstawionej na poniższym schemacie oraz w ramach określonych w dalszej części niniejszego rozdziału obowiązków Organów Banku.

 

 

 

 

 

 

 

Struktura organizacyjna ING Banku Hipotecznego S.A. w obszarach funkcjonalnych