Warunki korzystania z serwisu ING

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING" określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "ING", w ramach którego firmy Grupy ING, a w szczególności ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ING Bank Śląski S.A., ING Bank Hipoteczny S.A., ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i ING Services Sp. z o.o., zamieszczają informacje z zakresu tematyki ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.
 

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING" sformułowania oznaczają:
ING - oznacza firmy Grupy ING, a w szczególności ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ING Bank Śląski S.A., ING Bank Hipoteczny S.A., ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i ING Services Sp. z o.o., będące twórcami oraz właścicielami praw do Serwisu Tematycznego, uprawnionymi do dysponowania jego zasobami.
 
 • Serwis - oznacza Serwis Tematyczny ING, poświęcony tematyce ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.
 • Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych "Ogólnych warunkach korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING" materiały obejmujące w szczególności informacje, ogłoszenia pracy oraz ankiety osobowe użytkowników serwisu. Na zasoby serwisu składają się: serwis informacyjny oraz usługi dodatkowe.
 • Serwis informacyjny - oznacza tę część zasobów serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu niezależnie od tego czy dokonał procedury rejestracji.
 • Usługi dodatkowe - oznaczają tę część zasobów serwisu, do której dostęp użytkowników indywidualnych uzależniony jest od dokonania przez nich procedury rejestracji.
 • Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU.

 • Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez użytkownika rejestracji w systemie serwisu.
 • Dostęp do części zasobów serwisu określanej jako usługi dodatkowe uzależniony jest od rejestracji użytkownika w systemie internetowego serwisu tematycznego i posiadania przez użytkownika indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła.
 • ING zaleca używanie następujących przeglądarek do korzystania z Serwisu: 
  • MS Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
Systemy informatyczne Użytkowników Indywidualnych powinny mieć włączoną obsługę cookies i włączony Javascript.
 

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 • Rejestracja Użytkownika indywidualnego następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron www serwisu po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez użytkownika klawisza "WYŚLIJ". Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz naciśnięcie przez użytkownika klawisza "WYŚLIJ" jest równoznaczne z akceptacją przez użytkownika postanowień niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING"
 • Niezwłocznie po wypełnieniu przez użytkownika formularza rejestracyjnego oraz naciśnięciu przez niego klawisza "WYŚLIJ" użytkownik proszony jest o podanie indywidualnej nazwy użytkownika (login) oraz przyporządkowanego jej hasła, niezbędnych w celu uzyskania każdorazowego dostępu do części zasobów serwisu określanej jako usługi dodatkowe.
 • Dostęp do usług dodatkowych jest możliwy niezwłocznie po dokonaniu rejestracji przez Użytkownika indywidualnego.
 • Użycie prawidłowego loginu oraz hasła jest konieczne przy każdorazowym logowaniu się Użytkownika do systemu i korzystania z usług dodatkowych.


V. ZOBOWIĄZANIA ING

 • ING zapewnia niezarejestrowanemu Użytkownikowi indywidualnemu nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.
 • ING zapewnia zarejestrowanemu użytkownikowi nieodpłatny dostęp do usług dodatkowych na czas nieoznaczony, o ile nie nastąpi zdarzenie o którym mowa w punkcie VII. 1. niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING".
 • ING zobowiązuje się do wykorzystywania udostępnionych przez zarejestrowanego użytkownika danych osobowych wyłącznie w celach i zakresie określonym w punkcie IX niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING".


VI. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

 • Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólnych warunków korzystania przez użytkowników indywidualnych z internetowego serwisu tematycznego ING" oraz dobrymi obyczajami.
 • Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.
 • Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych (informacji osobowych) w formularzu rejestracyjnym.
 • Użytkownik jest zobowiązany do uaktualniania podanych przez siebie danych osobowych.
 • Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy swojego login'u oraz indywidualnego hasła, a także do zabezpieczenia przed dostępem do nich osób trzecich.
 

VII. ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO SERWISU

 • ING zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do serwisu w każdym czasie, w przypadku naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z niego, w szczególności w sytuacjach 
  • podania nieprawdziwych danych osobowych,
  • udostępnienia własnego loginu lub hasła osobom trzecim,
  • naruszenia dobrych obyczajów, w tym i co do treści umieszczanych w serwisie informacji i tekstów, jak i w stosunku do operatora serwisu.
 • Zablokowanie dostępu do serwisu jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez ING.
 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

 
 • ING oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług ING nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. ING nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
 • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za treść podanych przez siebie informacji, jak i umieszczanych w serwisie tekstów.
 • ING nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu, w szczególności na skutek przedostania się do systemu informatycznego użytkownika wirusów komputerowych.
 • ING nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.
 • Użytkownik odpowiada za szkodę powstałą w wyniku ujawnienia podmiotom nieuprawnionym indywidualnego loginu oraz hasła.
 

IX. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

 
 • Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo dokonali procedury rejestracji w systemie serwisu przetwarzane są na zasadach określonych poniżej oraz w klauzuli informacyjnej dostępnej na stronach www serwisu.
 • Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz loginu i hasła przydzielonego użytkownikowi.
 • Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się użytkownika z systemu serwisu.
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY

 
 • Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 • W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
 • Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron.
 • Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres siedziby ING oraz pod adres e-mail info@ing.pl .
 • Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres info@ing.pl).
 • Informacje na temat wyniku postępowania reklamacyjnego są przekazywane zainteresowanym listem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od wyjaśnienia przez ING zgłoszonego do reklamacji zdarzenia. Postępowanie reklamacyjne nie powinno trwać dłużej niż 2 miesiące od dnia zgłoszenia reklamacji.
 • Spory powstałe w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane polubownie.
 • W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy miejscowo i rzeczowo Sąd Gospodarczy.