Reklamacje

Informacje związane z obsługą Twojego kredytu znajdziesz na stronie internetowej ING Banku Śląskiego.

Reklamacje - informacja dla klienta

Szanowny kliencie, jeśli nasze usługi nie spełniają Twoich oczekiwań, napisz do nas. Reklamację możesz wysłać do ING Banku Śląskiego lub bezpośrednio do ING Banku Hipotecznego.

ING Bank Śląski S.A. zajmuje się obsługą klientów ING Banku Hipotecznego S.A. i jest uprawniony do przyjmowania reklamacji w jego imieniu.

Jak skontaktować się z nami w sprawie reklamacji?

Jako klient ING Banku Hipotecznego S.A. reklamację możesz złożyć:

  • w formie elektronicznej:

- poprzez system bankowości internetowej Moje ING. W temacie wiadomości wpisz "Reklamacja". Zaloguj

- na adres e-mail INGBH.zapytania@inghipoteczny.pl Uwaga! Jeśli zawnioskowałeś o kredyt hipoteczny lub jesteś klientem ING Banku Śląskiego S.A. wejdź tutaj i wybierz temat "Reklamacje".

  • przez telefon:

+48 32 357 00 69 (koszt połączenia wg stawek operatora) - dostępność 24/7

Przesyłka pocztowa na adres:
ING Bank Hipoteczny S.A. 
40 - 101 Katowice
ul. Chorzowska 50

Potwierdzenie złożenia reklamacji otrzymasz w wybranej przez Ciebie formie:  telefonicznie, przez system bankowości internetowej, ustnie w placówce bankowej ING Banku Śląskiego S.A. lub w postaci papierowej.

W jaki sposób powiadomimy o rozpatrzeniu reklamacji?

Odpowiedź na reklamację przekażemy Ci:

  • w bankowości internetowej Moje ING, o ile jesteś użytkownikiem tego systemu, zgodnie z zasadami przewidzianymi w regulaminie systemu bankowości internetowej,
  • albo w jeden z poniżej wybranych przez Ciebie sposobów:

- w postaci papierowej – w placówce bankowej ING Banku Śląskiego S.A. albo listem na adres korespondencyjny,

- na innym trwałym nośniku informacji - o ile strony tak postanowią.

Procedura reklamacyjna wymaga podania następujących danych:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny,
  • numer telefonu,
  • uzasadnienie reklamacji.

W jakim terminie udzielimy odpowiedzi na reklamacje?

Odpowiedź dostaniesz najszybciej, jak to możliwe i nie później niż 30 dni od otrzymania reklamacji przez bank. W trakcie rozpatrywania reklamacji bank może poprosić Cię o dodatkowe informacje lub dokumenty. W uzasadnionych przypadkach czas rozpatrywania reklamacji może się wydłużyć. Nie może jednak przekroczyć 60 dni od daty otrzymania reklamacji przez bank. Gdyby miało się tak zdarzyć, zostaniesz o tym poinformowany. 

Jeżeli złożysz reklamację administratorem Twoich danych będzie ING Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Katowicach kod 40-101, ul. Chorzowska 50 -. Dane te będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celach przewidzianych przepisami prawa, w tym celu archiwizacyjnym. Odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba ma prawo dostępu do treści jej  danych oraz ich poprawiania.

Informacja o możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów

Ewentualne spory wynikające z Umowy łączącej ING Bank Hipoteczny S.A. i konsumenta mogą być rozstrzygane w trybie pozasądowym.
Wnioski można składać do: 

a) Rzecznika Finansowego, strona: www.rf.gov.pl. Rzecznik działa zgodnie z ustawą o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;

b) Arbitra bankowego działającego przy Związku Banków Polskich, strona: www.zbp.pl. Arbiter rozstrzyga spór i narzuca stronom swoje orzeczenie zgodnie z regulaminem bankowego arbitrażu konsumenckiego.
Konsument, który ma miejsce zamieszkania na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w związku z umową zawartą przez internet, ma prawo - w celu rozstrzygania sporów  w trybie pozasądowym - skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów. Platforma ta nosi nazwę  platformy ODR (skrót z języka angielskiego: online dispute resolution) i jest dostępna na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr/. W trybie pozasądowym skargi rozpatrywać może tylko jeden z uprawnionych podmiotów (zwany podmiotem ADR) i tylko wówczas, gdy Bank i Klient indywidualny wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem. Wykaz podmiotów uprawnionych znajduje się na ww. stronie internetowej Platformy ODR. Powyższe nie narusza uprawnienia do skierowania wniosku do Arbitra bankowego albo Rzecznika Finansowego, które to uprawnienie wynika z odrębnego postanowienia Umowy zawartej z Bankiem. 

O ile regulamin podmiotu ADR to przewiduje, Bank - w celu rozstrzygania sporów w trybie pozasądowym - może skorzystać z europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów i złożyć wniosek o wszczęcie takiego postępowania pozasądowego przeciwko klientowi, jeśli klient indywidualny oraz Bank wcześniej zgodzą się na rozpatrzenie sprawy przez określony podmiot ADR, zgodnie z jego regulaminem, a przepisy prawa nie wyłączają takiej możliwości.

Konsument może również zwrócić się o pomoc do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego).