t
el
.
: +48 22
543 16 00
fax: +48 22 543 16 01
e-mail: office@bdo.pl
www.bdo.pl
BDO
z
ograniczoną
odpowiedzialnością
spółka komandytowa
ul. Postępu 12
02-676 Warszawa
Polska
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KR
S: 00007296
8
4
,
REGON: 141222257, NIP: 108-000-42-12. Wartość wkładu kapitałowego wynosi 10.037.500 zł. Biura BDO w Polsce: Katowice 40-
007,
ul. Uniwersytecka 13, tel.:+48 32 661 06 00, katowice@bdo.pl; Kraków 31-548, al. Pokoju 1, tel.: +48 12 378 69 00, krakow@bdo.pl; Poznań 60-
650,
ul. Piątkowska 165, tel.:+48 61 622 57 00, poznan@bdo.pl; Wrocław 53-332, ul. Powstańców Śląskich 7a, tel.: +48 71 734 28 00, wroclaw@bdo.pl
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jest członkiem BDO International Limited, brytyjskiej spółki
i częścią międzynarodowej sieci BDO, złożonej z niezależnych spółek członkowskich.
Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania
dla Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A.
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Hipotecznego S.A. („Bank”),
które zawiera sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdanie
z całkowitych dochodów, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływów
pieniężnych za rok zakończony w tym dniu oraz informację dodatkową zawierającą opis przyjętych
zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej Banku na dzień 31 grudnia
2021 r. oraz jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony
w tym dniu zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami
(polityką) rachunkowości;
jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi Bank przepisami prawa oraz statutem Banku;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych zgodnie
z przepisami rozdziału 2 ustawy z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa
o rachunkowości” - Dz. U. z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
16 marca 2022 r.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania w wersji przyjętej
jako Krajowe Standardy Badania przez Krajową Ra Biegłych Rewidentów („KSB”) oraz stosownie
do ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym
(„Ustawa o biegłych rewidentach” Dz. U. z 2020 r., poz. 1415, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia UE
nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych
badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego („Rozporządzenie UE” – Dz. U. UE
L158). Nasza odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego
sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
.
Jesteśmy niezależni od Banku zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etycznych
dla Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałami Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
oraz z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych
w Polsce. Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA.
W trakcie przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali
niezależni od Spółki zgodnie z wymogami niezależności określonymi w Ustawie o biegłych rewidentach
oraz w Rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić
podstawę dla naszej opinii.
2
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje
ryzyka istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się
w kontekście naszego badania sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej
opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy
za stosowne, przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie
wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kompletność, istnienie i wycena kredytów i udzielonych klientom
W latach 2019-21, po uzyskaniu decyzji KNF zezwalającej na działalność operacyjną, Bank przeprowadził
transfery kredytów hipotecznych z ING Banku Śląskiego S.A. Jak wskazano w nocie 7.9 sprawozdania
finansowego, w 2021 roku przeniesiono kredyty hipoteczne o wartości brutto 710.665,1 tys. zł. Na dzień
31 grudnia 2021 r. saldo kredytów udzielonych klientom wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej
Banku wyniosło 3.882.999,5 tys. zł.
Zgodnie z wymogami Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 9 „Instrumenty
Finansowe” (‘MSSF 9’), jednostki zobowiązane do rozpoznawania i pomiaru utraty wartości w oparciu
o model strat oczekiwanych (ang. Expected Credit Loss, ECL). Podejście to związane jest ze znaczącymi
szacunkami i koniecznością przyjęcia istotnych założeń dla potrzeb pomiaru utraty wartości, w
szczególności w zakresie identyfikacji istotnego pogorszenia jakości kredytowej ekspozycji oraz
związanej z tym kalkulacji wieloletnich strat oczekiwanych w całym horyzoncie życia ekspozycji (ang.
life-time). Stosując wymogi MSSF 9, Bank alokuje kredyty udzielone klientom do trzech etapów, tj.
ekspozycji bez rozpoznanego istotnego wzrostu ryzyka kredytowego (etap 1), ekspozycji z rozpoznanym
istotnym wzrostem ryzyka kredytowego (etap 2) oraz ekspozycji z rozpoznautratą wartości (etap 3).
Na dzień 31 grudnia 2021 r. łączny odpis z tytułu oczekiwanych strat kredytowych wynosił 2.919,4 tys. zł,
a kredyty w etapie 1 stanowiły 99,6% wartości wszystkich kredytów.
Kompletność, istnienie i wycenę kredytów udzielonych klientom uznaliśmy za kluczową sprawę badania,
ponieważ saldo tej pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej stanowi 97,1% sumy aktywów Banku.
Ponadto, wycena kredytów udzielonych klientom wymaga zastosowania istotnych szacunków i
profesjonalnego osądu przez Zarząd Banku w ramach zastosowania modelu strat oczekiwanych.
Ujawnienia w sprawozdaniu finansowym
Polityka rachunkowości Banku dotycząca kredytów udzielonych klientom oraz modelu kalkulacji
oczekiwanych strat kredytowych została opisana Rozdziale Istotne zasady rachunkowości”, w punkcie
5.5 „aktywa i zobowiązania finansowe”.
Nota obejmująca obowiązkowe ujawnienia dotyczące kredytów udzielonych klientom została
zamieszczona w punkcie 7.9 sprawozdania finansowego oraz w nocie 7.30 w zakresie zarządzania
ryzykiem kredytowym Banku.
Procedury biegłego rewidenta w odpowiedzi na zidentyfikowane ryzyko
W ramach przeprowadzonych procedur uzyskaliśmy zrozumienie zasad (polityki) rachunkowości Banku w
zakresie klasyfikacji i ujmowania aktywów finansowych oraz ich wyceny i utraty wartości. Zapoznaliśmy
się również ze środowiskiem kontroli wewnętrznej w zakresie transferu, monitoringu oraz wyceny
portfela kredytów udzielonych klientom. Oceniliśmy jego zaprojektowanie oraz wykonaliśmy testy
efektywności zidentyfikowanych kluczowych kontroli w szczególności dotyczących:
wyboru kredytów do transferu,
kompletności otrzymanej dokumentacji kredytowej,
sporządzenia i akceptacji ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
wyceny nabywanego portfela kredytów przez niezależny podmiot,
3
weryfikacji kompletności danych ujętych w systemie informatycznym po dokonaniu transferu,
kontroli funkcjonalnej w zakresie monitoringu portfela kredytowego.
W odniesieniu do systemu informatycznego, w którym przechowywane informacje o portfelu
udzielonych kredytów, przeprowadziliśmy weryfikację mechanizmów kontrolnych po stronie Banku w
ramach procedur IT General Controls (ITGC).
Testy kontroli uzupełniliśmy o procedury detaliczne obejmujące uzgodnienie raportu analitycznego
kredytów do wartości wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, weryfikację polityki rachunkowości w
zakresie ujęcia kosztów transakcyjnych transferu kredytów oraz sprawdzenie na wybranym przykładzie
systemowej wyceny kredytów przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
W odniesieniu do modelu odpisów z tytułu oczekiwanych strat kredytowych, zapoznaliśmy się z polityką
rachunkowości w tym zakresie, założeniami modelu oraz przypisaniem kredytów do odpowiednich etapów
zgodnie w wymogami MSSF 9 na dzień 31 grudnia 2021 r. Uzyskaliśmy dokumentac walidacji
parametrów modelu, dokonaliśmy niezależnego przeliczenia wartości odpisów w sprawozdaniu
finansowym w oparciu o uzyskane parametry EaD, PD i LGD oraz oceniliśmy przesłanki utraty wartości
dotyczące kredytów ujętych przez Bank w etapie 3.
Przeanalizowaliśmy także zdarzenia następujące po dacie bilansowej dotyczące kredytów udzielonych
klientom oraz poprawność ujawnień w załączonym sprawozdaniu finansowym i ich kompletność na
podstawie wymogów MSR.
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdanie finansowe
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej i finansowej i wyniku finansowego Banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami
Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką)
rachunkowości oraz obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i statutem, a także za kontrolę
wewnętrzną, którą Zarząd uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego
niezawierającego istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe Zarząd Banku jest odpowiedzialny za ocenę zdolności Banku
do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy
rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy Zarząd albo zamierza dokonać likwidacji Spółki,
albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji
lub zaniechania działalności.
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie
finansowe spełniało wymagania przewidziane w Ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady Nadzorczej
są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej Spółki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności, czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności ale nie gwarantuje,
że badanie przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie.
Zniekształcenia mogą powstawać na skutek oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można
racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze
użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego.
Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu
i przeprowadzaniu badania, jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń
oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na sprawozdanie finansowe, a także
przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego
4
poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego
rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności Spółki ani efektywności
lub skuteczności prowadzenia jej spraw przez Zarząd Spółki obecnie lub w przyszłości.
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm,
a także:
identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania
odpowiadające tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające
i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego
zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego z ędu, ponieważ
oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd
lub obejścia kontroli wewnętrznej;
uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania
procedur badania, które są odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia
opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej Spółki;
oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność
szacunków księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez Zarząd Spółki;
wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez Zarząd Banku zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
badania, czy istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może
poddawać w znaczącą wątpliwość zdolność Banku do kontynuacji działalności. Jeżeli
dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi
w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia w sprawozdaniu
finansowym
lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski
oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe
zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że Bank zaprzestanie
kontynuacji działalności;
oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących
słabościach kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych
dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności,
a tam, gdzie ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej
znaczące podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego
uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego
rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia
lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona
w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje
przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności Banku za rok obrotowy zakończony 31
grudnia 2021 r. („Sprawozdanie z działalności”) wraz z wiadczeniem o stosowaniu ładu
5
korporacyjnego, które są wyodrębnionymi częściami tego Sprawozdania oraz Raport Roczny za rok
obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. („Raport roczny”) (razem „Inne informacje”).
Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej
Zarząd Banku jest odpowiedzialny za sporządzenie Innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Zarząd Banku oraz członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani do zapewnienia, aby Sprawozdanie
z działalności Banku wraz z wyodrębnionymi częściami spełniało wymagania przewidziane w Ustawie
o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje Innych informacji. W związku
z badaniem sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z Innymi informacjami,
i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym
lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie zniekształcone. Jeśli
na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w Innych informacjach, jesteśmy
zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie
z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności
zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi
w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy Bank w
oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarł wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności Banku uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania,
a Raport Roczny będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie
w Raporcie Rocznym jesteśmy zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą Banku.
Opinia o Sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, Sprawozdanie z działalności Banku:
zostało sporządzone zgodnie z art. 49 Ustawy o rachunkowości oraz paragrafem
70 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków
uznawania
za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim („Rozporządzenie o informacjach bieżących” – Dz. U. z 2018 r., poz. 757);
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o Banku i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy,
że nie stwierdziliśmy w Sprawozdaniu z działalności Banku istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego Bank zawainformacje określone
w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 Rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem,
informacje wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f, h oraz lit. i tego Rozporządzenia zawarte
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego są zgodne z mającymi zastosowanie przepisami
oraz informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem wiadczamy, że nie świadczyliśmy usług
niebędących badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych, które zakazane na mocy art. 5 ust. 1
Rozporządzenia UE oraz art. 136 Ustawy o biegłych rewidentach.
6
Informacja na temat przestrzegania przez Bank regulacji ostrożnościowych
Za zapewnienie zgodności działalności Banku z prawem, w tym z regulacjami ostrożnościowymi
oraz za prawidłowość ustalenia współczynników kapitałowych odpowiedzialny jest Zarząd Banku.
Naszym obowiązkiem, było poinformowanie w sprawozdaniu z badania, czy Bank przestrzega
obowiązujących regulacji ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach, w szczególności czy
Bank prawidłowo ustalił współczynniki kapitałowe przedstawione w nocie 7.32 sprawozdania
finansowego Banku.
Celem naszego badania sprawozdania finansowego Banku nie było wyrażenie opinii na temat
przestrzegania przez niego wskazanych powyżej regulacji. W ramach badania sprawozdania
finansowego Banku wykonaliśmy procedury badania, które miały na celu wykrycie przypadków
niezgodności z prawem, w tym naruszenia regulacji ostrożnościowych.
W toku przeprowadzonego badania nie zidentyfikowaliśmy naruszenia przez Bank obowiązujących
wymogów ostrożnościowych określonych w odrębnych przepisach w okresie od dnia 1 stycznia
do 31 grudnia 2021 r., w szczególności w zakresie prawidłowości ustalenia przez Bank współczynników
kapitałowych na dzień 31 grudnia 2021 r. które mogłyby mieć istotny wpływ na sprawozdanie finansowe
Banku.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego Banku uchwałą Rady Nadzorczej Banku z dnia
29 czerwca 2020 r. Całkowity nieprzerwany okres zlecenia badania wynosi 4 lata począwszy od roku
obrotowego zakończonego 31 grudnia 2018 r.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze
sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta, jest Michał Tomczyk.
BDO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie
wpisana na listę firm audytorskich pod numerem 3355
w imieniu której działa kluczowy biegły rewident
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
Michał Tomczyk
Biegły Rewident nr w rejestrze 13503
Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
dr André Helin
Prezes Zarządu Komplementariusza
Biegły Rewident nr w rejestrze 90004
Warszawa, dnia 16 marca 2022 r.