ING Bank Hipoteczny

ING Bank Hipoteczny powstał w ramach Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. Jego głównym celem jest emisja długoterminowych listów zastawnych, których podstawę stanowić będą wierzytelności z tytułu kredytów zabezpieczonych hipoteką nabywane od ING Banku Śląskiego lub innych banków.

ING Bank Śląski S.A. od lat konsekwentnie wspiera rynek produktów hipotecznych, budując pozycję jednego z głównych kredytodawców w tym obszarze. Aktualnie ING Bank Śląski S.A. zajmuje trzecią pozycję na rynku pod względem wielkości portfela hipotecznych kredytów złotówkowych. ING Bank Śląski S.A. plasuje się także w ścisłej czołówce rynku pod względem wolumenu nowych zaangażowań kredytowych.

Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski S.A., w której podmiotem dominującym jest ING Bank Śląski S.A.. ING Bank Śląski S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Banku Hipotecznego.

Z perspektywy klienta, którego kredyt hipoteczny zostanie przekazany w ramach transferu wierzytelności do Banku Hipotecznego, zarówno proces obsługi kredytu jak i poziom kosztów kredytowych i okołokredytowych pozostaną bez zmian.

Zarząd ING Banku Hipotecznego

Bożena Graczyk

Przewodnicząca Rady Nadzorczej      
Członek Komitetu Audytu i Ryzyka

Marcin Giżycki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
 

Brunon Bartkiewicz

Członek Rady Nadzorczej
 

Joanna Erdman

Członek Rady Nadzorczej
 

Krzysztof Gmur

Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)   
Przewodniczacy Komitetu Audytu i Ryzyka

Jacek Michalski

Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny)
Członek Komitetu Audytu i Ryzyka

 

Powyżsi Członkowie spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Compliance

x

Compliance

Zgodność działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi

Zapewniamy zgodność działania ING Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) poprzez budowanie kultury korporacyjnej opartej na znajomości i przestrzeganiu przepisów prawa, regulacji wewnętrznych, standardów rynkowych oraz zachowań określonych w Pomarańczowym Kodzie.


Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w ING Banku Hipotecznym S.A.

Zaufanie do uczciwego i skutecznego funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych stanowi podstawę dla zachowania integralności tych rynków. Dlatego wdrożyliśmy Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów ING Banku Hipotecznego S.A. (Polityka). Polityka została opracowana z uwzględnieniem zasad, jakie w zakresie ochrony informacji podlegających ochronie, informacji poufnych oraz przeciwdziałania konfliktom interesów wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym, przepisów Unii Europejskiej.
Polityka wyznacza standardy zarządzania konfliktami interesów podczas świadczenia usług finansowych.

Celem Polityki jest właściwa identyfikacja, ocena, zarządzanie oraz ograniczanie lub zapobieganie rzeczywistym i potencjalnym konfliktom interesów, które mogą powstać pomiędzy ING Bankiem Hipotecznym S.A. („Bankiem”) a prywatnymi interesami pracowników, w tym członkami kadry zarządzającej Banku oraz Rady Nadzorczej, klientami, akcjonariuszami, istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi.

Opis polityki zarządzania konfliktami interesów w ING Banku Hipotecznym S.A.

 

Podejście zero tolerancji dla przekupstw i korupcji

Oczekujemy, że wszyscy pracownicy Banku na każdym szczeblu organizacji zawsze będą postępować zgodnie z wartościami i zachowaniami zawartymi w naszym Pomarańczowym Kodzie.

Jeśli chodzi o przekupstwo i korupcję stosujemy zasadę zero tolerancji. Nie płacimy i nie będziemy płacić łapówek ani oferować niewłaściwych zachęt nikomu w jakimkolwiek celu. Nie przyjmujemy i nie będziemy przyjmować łapówek ani niewłaściwych zachęt, ani niczego, co mogłoby być postrzegane jako takie. Tego samego oczekujemy od naszych klientów, partnerów biznesowych i stron trzecich, które zatrudniamy lub które świadczą usługi bądź prowadzą działalność w naszym imieniu. Przekupstwo i korupcja nie są akceptowane w żadnej formie.

Informacja podlegająca ochronie

Informacja niepubliczna dotycząca Banku, jego Klientów, dostawców lub podmiotów zewnętrznych, która podlega klauzuli poufności (na mocy umowy lub w inny sposób), która obejmuje między innymi: informacje handlowe; informacje finansowe; działalność operacyjną; (zewnętrzne i wewnętrzne) procesy i metody biznesowe; dane, w tym dane dotyczące udziału w rynku; informacje nt. personelu, sprzedaży, planów biznesowych/ zamiarów biznesowych, zysków, strat lub wydatków, projekcji, oprogramowania komputerowego; inne informacje o wartości komercyjnej.

Informacja Poufna

Informacja (Poufna), która zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR jest:

 • określona w sposób precyzyjny,
 • nie została podana do wiadomości publicznej,
 • dotyczy, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych,
 • a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Konflikt interesów

Sprzeczność w obrębie dowolnej działalności Banku dotycząca Klienta, Banku i/lub Pracownika(ów).

Za Konflikt Interesów uznaje się sytuację, gdy Pracownik lub Bank ma sprzeczny interes, który może mieć wpływ na motywację lub decyzje tego Pracownika lub Banku, przy zachowaniu zasady działania w najlepszym interesie Klienta.

Konflikt Interesów może wystąpić w każdej sytuacji, w której Pracownik Banku wykorzystuje swoją rolę w celu osiągnięcia osobistych lub innych korzyści.

Zasady wynikające z Polityki przeciwdziałania przekupstwom i korupcji ING

 1. Wszelkie formy przekupstw i korupcji, obejmujące również gratyfikacje, są bezwzględnie zabronione.
 2. Prezenty lub korzyści związane z udziałem w imprezach okolicznościowych zawsze muszą być proporcjonalne i racjonalne, mieć zgodny z prawem cel przyjęcia lub wręczenia oraz nie mogą stwarzać konfliktu interesów, ani wywoływać wrażenia, że taki konflikt zaistniał.
 3. Pracownikom i osobom trzecim nie wolno przekazywać prezentów ani darowizn na rzecz partii politycznych ani oferować prezentów lub korzyści związanych z udziałem w imprezach okolicznościowych kandydatom na stanowiska polityczne w imieniu ING.
 4. Płatne bądź bezpłatne staże i oddelegowania powinny być oparte na merytorycznych, obiektywnych kryteriach.
 5. Wątpliwe zachowania należy kwestionować, a (podejrzane) niewłaściwe płatności lub działania należy zgłaszać kierownictwu lub za pośrednictwem kanałów służących do anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

Definicje

Gratyfikacja

Tzw. płatności przyspieszające, ang. facilitation payments. Gratyfikacje to wartości pieniężne lub innego rodzaju korzyści o nieznacznej wartości, przekazywane urzędnikom państwowym w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania rutynowych, czynności urzędowych, które są związane z podjęciem nieuznaniowych decyzji. Dotyczy to np. przyspieszenia czynności związanych z wydawaniem urzędowych zaświadczeń lub innego rodzaju dokumentów.
 

Konflikt interesów

Sprzeczność w obrębie dowolnej działalności Banku dotycząca klienta, Banku i/lub pracownika(ów).

Za konflikt interesów uznaje się sytuacje, gdy pracownik lub Bank ma sprzeczny interes, który może mieć wpływ na motywację lub decyzje tego pracownika lub Banku, do stosowania zasady działania w najlepszym interesie klienta.

Konflikt interesów może wystąpić w każdej sytuacji, w której pracownik Banku wykorzystuje swoją rolę w celu osiągnięcia osobistych lub innych korzyści.
 

Korupcja

To nieuczciwe lub nielegalne postępowanie.

Korupcja oznacza nadużycie zaufania, wpływów lub władzy w celu uzyskania nienależnych korzyści. Obejmuje to zachowania obu stron: osoby, która nadużywa stanowiska oraz osoby, która (np. poprzez przekupstwo) stara się uzyskać nienależne korzyści w wyniku tego nadużycia.

Korupcja może mieć miejsce w relacjach z urzędnikiem państwowym oraz między firmami czy osobami fizycznymi. Ma to miejsce szczególnie w niektórych rodzajach transakcji (na przykład, przy przyznawaniu publicznych lub prywatnych zamówień albo licencji rządowych), w pewnych sektorach gospodarki i w pewnych krajach.

Praktyki korupcyjne obejmują niewielkie korzyści w oczekiwaniu przyszłych zysków, albo stwarzanie możliwości kształcenia czy zatrudnienia dla przyjaciół i krewnych, aż do zapłaty dużych kwot pieniędzy wyższym urzędnikom lub członkom kierownictwa spółek.
 

Przekupstwo

Nieakceptowalne działania, polegające na bezpośrednim lub pośrednim wręczeniu, uzyskaniu lub możliwości uzyskania korzyści, bądź też złożeniu obietnicy wręczenia korzyści w celu:

 • nakłonienia osoby przyjmującej korzyść do podjęcia działań sprzecznych z prawem, regulacjami wewnętrznymi lub zasadami etyki zawodowej, w tym również do zaniechania bądź nierzetelnej realizacji obowiązków służbowych
 • lub wywarcia wpływu na treść decyzji podejmowanych przez urzędników państwowych lub nakłonienie tych osób do podjęcia działań niezgodnych z prawem

Dodatkowe informacje

Urzędnicy państwowi
Zgodne z prawem relacje biznesowe z urzędnikami państwowymi lub podmiotami państwowymi są przedmiotem wzmożonej uwagi i podlegają bardziej rygorystycznym zasadom, takim jak uzyskanie uprzedniej zgody i niższe limity.

Podróż i zakwaterowanie
Pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania zasadniczo nie powinno być oferowane lub przyjmowane.

Darowizny
Darowizny powinny być przekazywane wyłącznie na rzecz organizacji charytatywnych, aby nie mogły być wykorzystane do ukrycia działań korupcyjnych.

Rejestrowanie danych
Wydatki i płatności związane ze stronami trzecimi powinny być rejestrowane i dokładnie zapisywane w księgach finansowych.

Naruszenia
Pracownicy ING są zachęcani do zgłaszania naruszeń za pośrednictwem kanałów określonych w Polityce anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, regulacji wewnętrznych i standardów etycznych.

Przekupstwo

Nieakceptowalne działania, polegające na bezpośrednim lub pośrednim wręczeniu, uzyskaniu lub możliwości uzyskania korzyści, bądź też złożeniu obietnicy wręczenia korzyści w celu:

 • nakłonienia osoby przyjmującej korzyść do podjęcia działań sprzecznych z prawem, regulacjami wewnętrznymi lub zasadami etyki zawodowej, w tym również do zaniechania bądź nierzetelnej realizacji obowiązków służbowych
 • lub wywarcia wpływu na treść decyzji podejmowanych przez urzędników państwowych lub nakłonienie tych osób do podjęcia działań niezgodnych z prawem

Korupcja

Korupcja to nieuczciwe lub nielegalne postępowanie.

Korupcja oznacza nadużycie zaufania, wpływów lub władzy w celu uzyskania nienależnych korzyści. Obejmuje to zachowania obu stron: osoby, która nadużywa stanowiska oraz osoby, która (np. poprzez przekupstwo) stara się uzyskać nienależne korzyści w wyniku tego nadużycia.

Korupcja może mieć miejsce w relacjach z urzędnikiem państwowym oraz między firmami czy osobami fizycznymi. Ma to miejsce szczególnie w niektórych rodzajach transakcji (np. przy przyznawaniu publicznych lub prywatnych zamówień albo licencji rządowych), w pewnych sektorach gospodarki i w pewnych krajach.

Praktyki korupcyjne obejmują niewielkie korzyści w oczekiwaniu przyszłych zysków albo stwarzanie możliwości kształcenia czy zatrudnienia dla przyjaciół i krewnych, aż do zapłaty dużych kwot pieniędzy wyższym urzędnikom lub członkom kierownictwa spółek.

Gratyfikacja

Gratyfikacje (tzw. płatności przyspieszające, ang. facilitation payments) – wartości pieniężne lub innego rodzaju korzyści o nieznacznej wartości, przekazywane urzędnikom państwowym w celu przyspieszenia lub zapewnienia wykonania rutynowych, czynności urzędowych, które są związane z podjęciem nieuznaniowych decyzji, dotyczy to np. przyspieszenia czynności związanych z wydawaniem urzędowych zaświadczeń lub innego rodzaju dokumentów.

Konflikt interesów

Sprzeczność w obrębie dowolnej działalności Banku dotycząca klienta, Banku i/lub pracownika(ów).

Za Konflikt interesów uznaje się sytuacje, gdy pracownik lub Bank ma sprzeczny interes, który może mieć wpływ na motywację lub decyzje tego pracownika lub Banku, do stosowania zasady działania w najlepszym interesie klienta.

Konflikt interesów może wystąpić w każdej sytuacji, w której pracownik Banku wykorzystuje swoją rolę w celu osiągnięcia osobistych lub innych korzyści.