ING Bank Śląski S.A. od lat konsekwentnie wspiera rynek produktów hipotecznych, budując pozycję jednego z głównych kredytodawców w tym obszarze. Aktualnie ING Bank Śląski S.A. zajmuje trzecią pozycję na rynku pod względem wielkości portfela hipotecznych kredytów złotówkowych. ING Bank Śląski S.A. plasuje się także w ścisłej czołówce rynku pod względem wolumenu nowych zaangażowań kredytowych.

Bank Hipoteczny jest częścią Grupy Kapitałowej ING Bank Śląski S.A., w której podmiotem dominującym jest ING Bank Śląski S.A.. ING Bank Śląski S.A. posiada 100% akcji w kapitale zakładowym Banku Hipotecznego.

Z perspektywy klienta, którego kredyt hipoteczny zostanie przekazany w ramach transferu wierzytelności do Banku Hipotecznego, zarówno proces obsługi kredytu jak i poziom kosztów kredytowych i okołokredytowych pozostaną bez zmian.

Zarząd ING Banku Hipotecznego

Powyżsi Członkowie spełniają wszystkie wymogi określone w przepisach art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

  • Ład korporacyjny

  • Informacje wymagane przepisami prawa

  • Dokumenty i informacje o spółce

  • Dostawcy

Ład korporacyjny

Opis systemu kontroli wewnętrznej w ING Banku Hipotecznym S.A.

Oświadczenie Zarządu w sprawie stosowania w ING Banku Hipotecznym S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Ocena Rady Nadzorczej stosowania w ING Banku Hipotecznym S.A. „Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”

Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów w ING Banku Hipotecznym S.A.

Zaufanie do uczciwego i skutecznego funkcjonowania rynków finansowych i kapitałowych stanowi podstawę dla zachowania integralności tych rynków. Dlatego wdrożyliśmy Politykę przeciwdziałania konfliktom interesów ING Banku Hipotecznego S.A. (Polityka). Polityka została opracowana z uwzględnieniem zasad, jakie w zakresie ochrony informacji podlegających ochronie, informacji poufnych oraz przeciwdziałania konfliktom interesów wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym, przepisów Unii Europejskiej.
Polityka wyznacza standardy zarządzania konfliktami interesów podczas świadczenia usług finansowych.

Celem Polityki jest właściwa identyfikacja, ocena, zarządzanie oraz ograniczanie lub zapobieganie rzeczywistym i potencjalnym konfliktom interesów, które mogą powstać pomiędzy ING Bankiem Hipotecznym S.A. („Bankiem”) a prywatnymi interesami pracowników, w tym członkami kadry zarządzającej Banku oraz Rady Nadzorczej, klientami, akcjonariuszami, istotnymi dostawcami lub partnerami biznesowymi.

Opis polityki zarządzania konfliktami interesów w ING Banku Hipotecznym S.A.

Informacja podlegająca ochronie

Informacja niepubliczna dotycząca Banku, jego Klientów, dostawców lub podmiotów zewnętrznych, która podlega klauzuli poufności (na mocy umowy lub w inny sposób), która obejmuje między innymi: informacje handlowe; informacje finansowe; działalność operacyjną; (zewnętrzne i wewnętrzne) procesy i metody biznesowe; dane, w tym dane dotyczące udziału w rynku; informacje nt. personelu, sprzedaży, planów biznesowych/ zamiarów biznesowych, zysków, strat lub wydatków, projekcji, oprogramowania komputerowego; inne informacje o wartości komercyjnej.

Informacja Poufna

Informacja (Poufna), która zgodnie z art. 7 Rozporządzenia MAR jest:

  • określona w sposób precyzyjny,
  • nie została podana do wiadomości publicznej,
  • dotyczy, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub większej liczby emitentów lub jednego lub większej liczby instrumentów finansowych,
  • a która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej miałyby prawdopodobnie znaczący wpływ na ceny tych instrumentów finansowych lub na ceny powiązanych pochodnych instrumentów finansowych.

Konflikt interesów

Sprzeczność w obrębie dowolnej działalności Banku dotycząca Klienta, Banku i/lub Pracownika(ów). Za Konflikt Interesów uznaje się sytuację, gdy Pracownik lub Bank ma sprzeczny interes, który może mieć wpływ na motywację lub decyzje tego Pracownika lub Banku, przy zachowaniu zasady działania w najlepszym interesie Klienta. Konflikt Interesów może wystąpić w każdej sytuacji, w której Pracownik Banku wykorzystuje swoją rolę w celu osiągnięcia osobistych lub innych korzyści.