Zatwierdzenie Prospektu dotyczącego Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych

9 wrz 2019

5 września 2019 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt ING Banku Hipotecznego dotyczący Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (Program).

5 września 2019 r. Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu zatwierdziła Prospekt ING Banku Hipotecznego dotyczący Międzynarodowego Programu Emisji Listów Zastawnych (Program).  

W ramach Programu, ING Bank Hipoteczny będzie mógł dokonywać emisji hipotecznych listów zastawnych denominowanych zarówno w EUR, PLN, jak i innych walutach. Łączna nominalna wartość wyemitowanych i niewykupionych listów zastawnych będzie nie większa niż równowartość 5 mld euro. Emisje przeprowadzane w ramach Programu będą kierowane do inwestorów instytucjonalnych. Maksymalny termin wymagalności wyemitowanych listów zastawnych nie przekroczy 20 lat. Oprocentowanie będzie obliczane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, a wartość jednego listu zastawnego będzie wynosić minimum równowartość 100 tys. euro.

Program przewiduje, że listy zastawne emitowane w jego ramach mogą być notowane na giełdach w Luksemburgu i w Warszawie.

Aranżerem oraz dealerem dla Programu są ING Bank NV oraz ING Bank Śląski.

Prospekt Programu został również opublikowany w formie elektronicznej na stronie internetowej Giełdy w Luksemburgu pod adresem www.bourse.lu

Kontakt z ING Bankiem Hipotecznym

Infolinia

+48 32 357 00 57

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-21:00, a w soboty od 8:00 do 16:00
(Koszt połączenia wg stawek operatora)

Biuro prasowe

Biuro zarządu

tel.: +48 32 357 84 33

info@inghipoteczny.pl